คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปรับแนวแนวทางเลือกให้ คณาจารย์มีสิทธิที่จะเลือก วิธีการทำงานให้สอดคล้องกับ บริบท ภาระกิจ ตามแนวทางของ คณะกรรมการประจำคณะจะกำหนด

 เพื่อให้สอดคล้องต่อ การปรับเปลี่ยนไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลจึงได้มอบหมายให้ ทีมงานฝ่ายวิชาการ นำโดย รองศาสตราจาย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข นำเสนอแนวทางการ แบ่งสัดส่วนภาระงานของอาจารย์ เพื่อให้เกิดภาระงานขั้นต่ำ ที่เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของแต่ละคณะวิชา และ สอดคล้องกับภาระกิจนั้นๆ

 ทางเลือกจะมีห้าแนวทาง โดยจุดเน้นแตกต่างดังนี้ครับ

  ๑. ภาระงานเน้นการวิจัย จะมีการทำวิจัยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐-๘๐ ของภาระงานทั้งหมด

  ๒. ภาระงานเน้นการสอน จะมีการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐-๘๐ ของภาระงานทั้งหมด

  ๓. ภาระงานเน้นการบริการวิชาการ จะรับด้านงานบริการวิชาการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐

  ๔. ภาระงานเน้นรับผิดชอบงานบริหาร ส่วนนี้แล้วแต่ว่าท่านนั้นดำรงตำแหน่งอย่างไร จะมีความรับผิดชอบตั้งแต่ ร้อยละ ๖๐ ถึง ๑๐๐ เช่น ท่าน อธิการบดี ( ท่านปัจจุบัน ท่านได้ทำงานสอนอย่างตลอดครับ แต่ จะเป็นนอกเวลาทำการ )

  ๕. ภาระงานที่ไม่เน้นด้านใดด้านหนึ่ง ต้องสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

 ทั้งหมดทั้งปวงต้องมีการ ปรึกษาหารือ ในแต่ละคณะวิชา มีการวางแผนล่วงหน้า และ มีการประเมิน เพื่อการพัฒนาที่แตกต่างกัน โดย คณะวิชาจะเป็นผู้รับผิดชอบ และ นำไปสู่การพัฒนา เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ สู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยครับ

  JJ