คนรักษ์คลองท่าดี

ขยายผลคนทำดี
โครงการ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำคลองปริก โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นโครงการวิจัยชาวบ้านของชุมชนท่าดี ต. ท่าดี  อ.ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช เป็นการดำเนินงานในระยะที่ 1 เพื่อทำการศึกษาสภาพปัญหาของคลองปริก (เป็นสาขาของคลองท่าดี) 2. เพื่อศึกษาแนวทางในการฟิ้นฟูป่าคลองปริกอย่างมีส่วนร่วมโดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. ภาค
 และในวันที่ 21 ตุลาคม 2548 ทางโครงการวิจัยชุมชนท่าดี หน่วยประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเครือข่ายองค์กรชุมชนเขาหลวงร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดให้มีการเสวนาขยายผลการดำเนินงานวิจัย เพื่อที่จะร่วมกันค้นหาแนวทาง ในการฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน้ำของคลองท่าดี ต่อไป ( ให้คนท้ายน้ำ กลางน้ำ มารับรู้วิธีการทำงานของคนต้นน้ำ  )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนตีนเขาหลวงความเห็น (0)