ครูอ้อยเข้ามาเขียนบันทึกให้คุณ sompornp ก่อนไปเรียนในวันนี้  เผื่อว่า  คุณอ๊อบจะรีบใช้   ข้อความบางตอนอาจจะต้องขยายความบ้าง

การวิเคราะห์ กับ การวิจัย ต่างกันอย่างไร

การวิเคราะห์     หมายถึง       การแยกแยะทางความคิด หรือทางวัตถุของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อให้เห็น องค์ประกอบ เพื่อศึกษาแต่ละองค์ประกอบ   หรือว่าแยกแยะเพื่อให้เห็นเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบต่างๆ  ที่ทำให้เกิดสิ่งนั้น หรือเรื่องนั้น


ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ปัญหาความยากจน การวิเคราะห์เรื่องโรคเอดส์
การวิเคราะห์โครงการพัฒนาชุมชนในเขตภูเขา (การวิเคราะห์) น้ำประกอบ
ด้วยออกซิเจน และไฮโดรเจน (การสังเคราะห์) ออกซิเจนกับไฮโดรเจนรวมกันเข้า
กลายเป็นน้ำ การวิเคราะห์โดยนักวิทยาศาสตร์ พบว่าตัวอย่างน้ำมีเชื้อโรคหลายชนิด


ส่วน  การวิจัยมีรายละเอียด  เป็นอย่างนี้  ครูอ้อยเขียนข้อมูลลงใน pdf แล้วนะคะ

การวิจัย (Research) คือ  เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ค้นหาสาเหตุหรือที่มาของปัญหาอย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบ

ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) คือ วิธีการค้นหาคำตอบจะทำเป็นกระบวนการ ใช้ค้นหาคำตอบ

ทฤษฎี ( Theory) คือ ผลของการวิจัยที่น่าเชื่อถือจะต้องอาศัยเครื่องมือในการพิสูจน์ ใช้พิสูจน์คำตอบ

ทฤษฎีกับงานวิจัย เป็นเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการอธิบายเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล ตั้งแต่ขั้นตอน การวางแผนและออกแบบงานวิจัย (Research design) และขั้นตอนการอธิบายคำตอบหรือสนับสนุนคำตอบของงานวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) เป็นแบบแผนของการวิจัย ที่เริ่มตั้งแต่ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูลอย่างมีขั้นตอน

ส่วนรายละเอียดต้องเรียนเชิญอ่านที่นี่ค่ะ