มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ๕๗(๒)

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด.เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ อาคารสโมสรนักศึกษา มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด พระปริยัติธีรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา"วันมาฆบูชา" ประจำปี ๒๕๕๗  ซึ่ง มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒

ในพิธีเปิดมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ สุวรรณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวถวายรายงานต่อประธานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ความว่า

๑. เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและปฏิบัติบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๒. เพื่อปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรมที่ดีงามแก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษาได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
๓. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ และร่วมปฏิบัติธรรม
๔. เพือส่งเสริมกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา


ด้านงบประมาณ ได้รับสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) โดยแบ่งจัดเป็น ๓ แห่ง ดังนี้
๑. ครั้งที่ ๑ เมื่อวันอังคารที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จัดขึ้น ณ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
๒. ครั้งที่ ๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
๓. ครั้งที่ ๓ ยังไม่ได้กำหนด


ด้านวิทยากร ได้รับความอนุเคราะห์จากงานโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ


ด้านผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐๐ รูป/คน ประกอบด้วย
๑. นักเรียนโรงเรียนขัตติยะวงษา จำนวน ๑๑๗ คน
๒. นักเรียนโรงเรียนจังหารฐิจวิริยะประชาสรรค์ จำนวน ๗๘ คน
๓. นักเรียนโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร จำนวน ๕๑ คน
๔. คณะครูผู้ดูแลนักเรียน จำนวน ๒๐ คน
๕. บุคลากร มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด จำนวน ๓๐ รูป/คน
๖. คณะวิทยากร จำนวน ๔ รูป

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)