๔๘๔. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ฯ เรื่อง "กฎหมายสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย"

พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ฯ เรื่อง "กฎหมายสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย"

ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีโครงการ

พัฒนาศักยภาพผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง "กฎหมาย

สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย" ขึ้น ณ ห้องประชุมนนทรี มรภ.พิบูลสงคราม

(ส่วนวังจันทน์)

          ความเป็นมาในการจัดโครงการนี้ เนื่องมาจากเหตุที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม เป็นหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีรูปแบบ

การบริหารองค์การโดยคณะบุคคล ซึ่งเรียกว่าผู้บริหารในตำแหน่งต่าง ๆ ตามกรอบของ

กฎหมายและกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด ลักษณะเช่นนี้ทำให้เกิดลักษณะผลัดเปลี่ยน

หมุนเวียนของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร คือ มีผู้บริหารใหม่ ๆ ที่จะต้องมาปฏิบัติ

หน้าที่บริหารมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องตามหลักของกฎหมายการบริหารราชการของ

มหาวิทยาลัยเป็นระยะ ๆ ในลักษณะที่เป็นไปเช่นนี้ มหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่า การเพิ่มพูน

ความรู้ทางด้านกฎหมายการบริหารราชการแก่ผู้บริหารทุกตำแหน่งเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง

เพราะจะเป็นแนวทางสำคัญที่จะทำให้การบริหารองค์การ  เป็นเอกภาพ และนำไปสู่การ

เป็นผู้บริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ดี ที่ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล   กองบริหารงาน

บุคคล จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น

          โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

          1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายการบริหารราชการมหาวิทยาลัยให้แก่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุกคนและทุกตำแหน่ง

          2. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ และสามารถบริหารงานราชการได้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

          ผลของการจัดการอบรมนี้ ทำให้ผู้บริหารมีความรู้ในเรื่องกฎหมายต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น

ภาพข้างล่างเป็นภาพของการจัดโครงการในครั้งนี้  :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณคุณราชัย อัศเวศน์ หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี ประธานกลุ่มนิติกรประจำมหาวิทยาลัยและสถาบัน ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร

บรรยายเกี่ยวกับกฎหมายในครั้งนี้ค่ะ...

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ  แสงเงิน

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณสำหรับดอกไม้กำลังใจจากทุก ๆ ท่านค่ะ