ครูในดวงใจที่ดี + ใจรัก

การศึกษาเป็นกระบวนการที่ทำให้มนุษ์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีการเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน  และบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาดังกล่าวก็คือครูนั่นเอง เพราะครูเป็นผู้ที่มีหน้าที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ และการพัฒนาโดยรอบให้เกิดในตัวผู้เรียน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในเชิงวิชาการ นำไปสู่การมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งการดำรงตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  ดังนั้นการจะพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพจึงย่อมต้องพึ่งพาอาศัยครูที่มีคุณภาพ ครูที่มีความเป็นครู

จากการฝึกทดลองสอน ณ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง ทำให้กระผมเกิดแนวคิดที่ว่า การเป็นครูยากมาก แต่การเป็นครูที่ดียากยิ่งกว่า ซึ่งจากการสังเกตของครูผู้สอนพบว่า ครูไม่ได้มีหน้าที่สอนอย่างเพียงอย่างเดียว ครูยังมีภาระงานต่างๆที่ต้องทำมากมาย ไม่ว่าจะเป็น งานธุรการในชั้นเรียน เวรประจำวัน งานต่างๆในหมวด และอื่นๆอีกมากมาย ที่ครูทุกคนต้องรับผิดชอบซึ่งจากการสังเกตพฤติกรรมและบุคลิกภาพของครู ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนทั้ง การแต่งกาย การพูดจาไพเราะ มาสอนตรงเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเอง ไม่ทำผิดกฎจรรยาบรรณครู ทั้งหมดนี้จะเกิดกับครูผู้สอนได้นั้นต้องมาจากภายในจิตใจหรือที่เรียกกันว่า จิตวิญญาณความเป็นครู ซึ่งครูทุกคนต้องมีอยู่ในตัว และในการทดลองสอนนั้น เราได้ประสบกาณ์หลายอย่าง มีทั้งเรื่องที่เราควรปรับปรุงและ ได้สัมผัสได้ดีเลยคือการต้อง ฝึกฝนตัวเอง พูดและสื่อสารให้เก่ง ให้คนอื่นเข้าใจมากขึ้น 

และวันหลังผมจะมาเล่าประสบการณ์การใหม่นะครับขอบคุณครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดใจไปกับ...นายกานตพงศ์ อาจองกุลความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ใช่ครับ การเป็นครูที่ดีต้องเริ่มต้นจากตัวเราก่อน ;)...