เรื่องสั้น


                                                           เรื่องสั้น   
๑.  ความหมายของเรื่องสั้น
          เรื่องสั้น  คือ  เรื่องที่เล่าอย่างสั้น ๆ  มีขนาดความยาวของเรื่องที่ไม่กำนดตายตัว  แต่ต้องใช้คำไม่มากนัก  โครงเรื่องก็ต้องไม่มีความซับซ้อนจนเกินไป  สามารถอ้นจบได้ในเวลาอันสั้น  แนวคิดของเรื่องก็มีเพียงแนวคิดเดียว
๒.  ลักษณะของเรื่องส้น
          เรื่องสั้นเป็นงานเขียนประเภทบันเทิงคดีที่เกิดขึ้นในเมืองไทยประมาณรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔)  โดยได้แบบอย่างมาจากตะวันตก  จึงมีลักษณะ  ด้งนี้
ความยาว  เรื่องสั้นต้องมีความยาวพอประมาณ  อ่านจบได้ในเวลาไม่เกิน  ๕๐  นาที  ตามขาดมาตรฐานของเรื่องสั้นรุ่นเก่าควรมีจำนวนตำ  ๔,๐๐๐ - ๕,๐๐๐  คำ  แต่ถ้าเป็นเรื่องสั้นสมัยใหม่  จัดเป็นเรื่องสั้นขนาดยาวอาจมีจำนวนคำได้ถึง  ๑๐,๐๐๐  คำ
          ต้องมีความหนาแน่น  หมายถึง  ต้องใช้สำนวนโวหาร  การสร้างฉาก  ตัวละคร  บทสนทนา  ฯลฯ  ให้กระชับรัดกุมและมีประโยชน์ต้อการดำเนินเรื่องมากที่สุด
          โครงเรื่อง  (Plot)  เรื่องสั้นควรมีโครงเรื่องเดียว  ไม่ซับซ้อนเป็นข้อขัดแย้งกันระว่างตัวละครและต้องจบลงด้วยผลอย่างใดอย่างหนึ่ง
          แก่นของเรื่องหรือแนวคิด  เรื่องสั้นควรมุ่งสอนแนวคิดหรือแก่นของเรื่องเพียงอย่างเดียว
          ตัวละคร  เรื่องสั้นควรมีตัวละครน้อยตัวคือไม่ควรเกิน  ๔  ตัว
          ฉาก  เรื่องสั้นมีฉากที่เกิดจากพฤติกรรมของตัวละคร  คือเหมาะกับตัวละคร  และสภาพแวดล้อม
          ตอนจบของเรื่อง  (Climax)  ตอนจบของเรื่องสั้นมักให้ความรู้แก่ผู้อ่านถึงความสมบูรณ์ของเนื้อหา  มี  ๒  แบบ  คือ  จบอย่างธรรมดา  และจบแบบหลีกความคาดหมาย  หรือจบแบบห้กมุม      
๓.  ชนิดของเรื่องสั้น  แบ่งออกเป็น  ๔  ชนิด  คือ
          ๑.  เรื่องสั้นประเภทแสดงแนวคิด  (Theme Story)  คือ  ผู้เขียนมีอุดมคติหรือต้องการชี้ใผู้อ่านเห็นความจริงอย่างใดอย่างหนึ่งของชีวิต
          ๒.  เรื่องสั้นประเภทผูกเรื่อง  (Plot Story)  เรื่องสั้นประเภทนี้มีโครงเรื่องซับซ้อนน่าฉงน  และจบชนิดที่ผู้อ่านคาดคิดไม่ถึง  หรือนึกไม่ถึงว่าจะจบแบบนั้น
          ๓.  เรื่องสั้นประเภทที่เพ่งเล็งจะแสดงลักษณะของตัวละคร  (Character Story)  เป็นเรื่องสั้นประภทที่ผู้เขียนถือตังละครเป็นใหญ่  และต้องการจะเสนอลักษณะอย่างหนึ่งชองคนเป็นสำคัญ
          ๔.  เรื่องสั้นประเภทที่ถือฉากเป็นสำคัญ  (Atmophere Story)  เป็นการเขียนบรรยายสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งมีลักษณะที่ทำให้เกิดความรู้สึกนึกคิดไปตามพฤติกรรมและตัวละครมีอุดมคติ  หรือต้องการชี้ให้เห็นความจริงอย่างนึ่งของชีวิต 

ความเป็นมาของเรื่องสั้น

 
           เรื่องสั้น
        เรื่องสั้นของไทยนั้นมีพัฒนาการมาจากงานเขียนประเภทนิทาน ขณะเดียวกันเรื่องสั้นของไทยได้รับแบบอย่างมาจากตะวันตก เรื่องสั้นจึงมีเนื้อเรื่องที่แตกต่างไปจากนิทานเดิมของไทยมาก กล่าวคือ เรื่องสั้นนั้นมีโครงเรื่อง เนื้อหา ฉาก บรรยากาศ บทสนทนา และตัวละครสมจริง  มีแก่นเรื่องสะท้อนปัญหาสังคม หรือแสดงความคิดเห็นของผู้แต่งที่กว้างขวางกว่าเดิม ทั้งยังเป็นการสื่อสารความคิดระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่านโดยตรง และผู้เขียนเองไม่ได้สรุปข้อคิดไว้ในตอนท้ายของเรื่องอย่างนิทาน
     เรื่องสั้นเรื่องแรกของไทยคือ "พระเปียให้ทานธรรม"  พ.ศ. 2430 และต่อมาเรื่องสั้น ชื่อ "สนุกนึก" พระนิพนธ์กรมหลวพิชิตปรีชากร จากนั้นมาเรื่องสั้นของไทยได้พัฒนาตนเองให้ก้าวพ้นจากเรื่องสั้นกึ่งนิทานและกึ่งเรื่องสั้นแบบฝรั่งมาเป็นแบบไทยแท้ การพัฒนาการที่เห็นได้ชัดเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2472 เป็นต้นมา
     ปัจจุบันเรื่องสั้นของไทยมีทั้งเรื่องสั้นแปลจาก และเรื่องสั้นของคนไทยเอง ซึ่งเป็นทั้งเรื่องสั้นแนว ทดลอง หรือที่เรียกว่า เรื่องสั้นabstrat  คือ เรื่องที่เป็นนามธรรม และ เรื่องสั้นแนว realism คือบรรยายภาพออกมาอย่างชัดเจน การตีความจะน้อยกว่างาน abstrat
ลักษณะของเรื่องสั้นไทย
 1.ในด้านรูปแบบ รูปแบบการเขียนมี 2 ลักษณะคือ
        1)ใช้เหตุการณ์เป็นหลัก
          2)ใช้ความคิดหรืออารมณ์เป็นหลัก
    2.ในด้านแนวคิด ซึ่งแนวคิดที่ปรากฏในเรื่องสั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม
    3.ในด้านเนื้อหา เนื้อหาการเขียนเรื่องสั้นก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมเช่นกัน
    4.ในด้านกลวิธีการเขียน
          1)การสร้างตัวละคร
          2)กลวิธีการดำเนินเรื่อง 
          3)กลวิธีการทำบทบรรยาย  
          4)กลวิธีการจบเรื่อง
 
 
       องค์ประกอบของเรื่องสั้น
 
    1.แก่นเรื่อง  คือ แนวคิดหรือจุดสำคัญของเรืองที่ผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านทราบ
    2.โครงเรื่อง คือ เค้าโครงเรื่องที่ผู้แต่งกำหนดไว้ก่อนว่าจะแต่งเรื่องไปทางใหน
    3.ตัวละคร คือบทบาทสมมุติที่ผูแต่งกำหนด และเพราะเป็นเรื่องที่เน้นเเนวคิดผู้เขียนจึงสร้างตัวละครน้อย
    4.บทสนทนา คือถ้อยคำที่ตัวละครใช้พูดจาโต้ตอบกัน
    4.ฉาก คือสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ในเรื่อง หมายรวมถึงเวลาสภาพสิ่งแวดล้อมนั้นๆ
    5.บรรยากาศ คืออารมณ์ต่างๆ ของตัวละครที่เกิดจากประสาทสัมผัสทั้ง 5และมีอิทธิพลทำให้คล้อยตามไปด้วย
 
คำสำคัญ (Tags): #เรื่องสั้น
หมายเลขบันทึก: 561152เขียนเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2014 22:28 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2014 22:28 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (3)

...รออ่านเรื่องสั้นของครูอิ๊ดนะคะ

มาทักทายยามเช้าค่ะ ครูอิ๊ดสบายดีนะคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี