บรรยาย “ช่วยกันสร้างอนาคตที่ดีให้เมืองพัทยา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพและมีความเป็นเลิศ”

สวัสดีครับชาว Blog ทุกท่าน

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557 ได้รับเกียรติเชิญจากห้องประชุมโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) เชิญบรรยาย

เรื่อง “ ช่วยกันสร้างอนาคตที่ดีให้เมืองพัทยา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ และมีความเป็นเลิศ ” ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ผู้ฟังประกอบด้วยผู้บริหารเมืองพัทยา / สมาชิกเมืองพัทยา / ผู้บริหารสถานศึกษาใน - นอกสังกัดเมืองพัทยา / คณะกรรมการสถานศึกษา / ครูในสถานศึกษาใน - นอกสังกัดเมืองพัทยา / นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และนักวิชาการศึกษา

ผมจึงอยากร่วมแชร์ความรู้กันครับ  สามารถดูเอกสารประกอบการบรรยายได้ที่ https://www.facebook.com/ChiraHongladarom/media_set?set=a.811478612210930.1073741860.100000463969628&type=1

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chira Academyความเห็น (1)

“ช่วยกันสร้างอนาคตที่ดีให้เมืองพัทยา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพและมีความเป็นเลิศ”

วันที่ 23 มกราคม 2557

Workshop 1

การปลูกและเก็บเกี่ยวทุนมนุษย์เพื่อรองรับอาเซียนของบุคลากรทางการศึกษาเมืองพัทยา

- เสนอแนวทางว่ามีหัวข้ออะไรบ้างที่จำเป็นจะต้องทำต่อและต้องทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จจากแนวคิด ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

เอาเรื่อง ทุน 8 K ทั้งหมด ส่วน 5k ใช้ Cultural capital และความคิดสร้างสรรค์

- เสนอโครงการที่เป็นรูปธรรมเรื่องการพัฒนาและบริหารทุนมนุษย์ของบุคลากรทางการศึกษาในพัทยาเพื่อรองรับอาเซียน

โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม ก่อนอื่นภาษาต้องเข้มแข็งก่อน และเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรม

มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนครู และนักเรียน กิจกรรมมัคคุเทศก์รุ่นเยาว์ และมีกิจกรรม Training for trainer

คุณพิชญ์ภูรี: ในเรื่องที่กลุ่มนี้เลือกจุดเด่นมองความเป็นไปได้ ถ้าทำได้ก็จะเป็นประโยชน์ ซึ่งควรใส่เรื่อง safety ด้วย และเป็นกิจกรรมที่ทำต่อได้

อ.จีระ:

Workshop 2

อธิบายเรื่องสถานการณ์ทั่วๆไปของการศึกษานอกระบบในเมืองพัทยา

  • มีนักเรียน 4,200 คน อายุ 15-60 ปี ครู 60 คน ปัจจุบันมีกศน.ทุกชุมชน
  • -มีหน่วยงานที่ทำงานเช่นนี้แล้วหรือยัง ถ้ามีควรปรับปรุงอย่างไร หรือถ้าไม่มีจะเริ่มต้นอย่างไร
  • หน่วยงานฝ่ายการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยในเมืองพัทยา และมีอีกหลายกระทรวง และหลายหน่วยงาน
  • อ.จีระ หากพัทยาเน้นเรื่องการท่องเที่ยวก็จะสะดวก

การปรับปรุงควรปรับปรุงหลักสูตร ในการรองรับอาชีพ ต้องจัดการศึกษาให้สอดรับกับอาชีพที่เป็นtrendของโลก ได้อบรมภาษาจีน รัสเซีย อังกฤษ และใช้วิธีการวิจัยและพัฒนาเข้ามาช่วย ทุกหน่วยงานต้องมีการตื่นตัวร่วมกัน

  • -เสนองานที่พัทยาจะเริ่มทำกับ กศน. ในระดับเมืองอื่นๆในประเทศ เช่น กทม.หรือเชียงใหม่ และระดับเมืองในประเทศอาเซียนพร้อมเสนอโครงการที่เป็นไปได้ 1 โครงการ
  • Culture variety ต้องรู้เขารู้เรา อาจะเป็นการแลกเปลี่ยนวิทยากร อาจให้ทำ MOU กับรัสเซีย เพื่ออบรมเรื่องอาหาร วัฒนธรรม ประเพณีของรัสเซีย ดีกว่าการที่เราขายความเป็นเมืองพัทยาเพียงอย่างเดียว

คุณพิชญ์ภูรี: กลุ่มนี้มีการนำเสนอที่ดี ทุกท่านน่าจะลองไปใช้ คือ มีลำดับที่ดี ใช้ทฤษฎี 2R คือดูความเป็นจริงได้ดี ใช้ความคิดสร้างสรรค์สูง ทั้ง 3 กลุ่มมีความเก่งแตกต่างกันไป

ควรทำงานเป็นกลุ่ม เรียนรู้เป็นกลุ่มร่วมกัน ต้องแชร์ความรู้ร่วมกัน ทุกข้อเสนอมีความสำคัญในกลุ่ม ประธานกลุ่มต้องดึงออกมาให้ได้ เพื่อมีการแคร์ความรู้สึกของทุกคนในกลุ่ม

Workshop 3

เรื่องผู้นำ

-เปรียบเทียบแนวคิด Peter Drucker กับ

จีระ หงส์ลดารมภ์ มีเรื่องใดที่สามารถนำมาใช้พัฒนาผู้นำทางการศึกษาที่พัทยาได้อย่างไร

ตอบ เหมือนกันที่ตรงไหนบ้าง คือ เรื่องของTeam work สิ่งที่นำเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ คือ เรื่องการกระตุ้นให้เกิดความเป็นเลิศ เรื่องแรกต้องได้รับการพัฒนาทุนมนุษย์และมีการทำงานเป็นทีม และเกิดการตัดสินใจ มีแผนที่จะมาวางแผนพัฒนาเป็น Action plan ให้มาพัฒนาเรื่องทุนมนุษย์

เรื่อง Peter Drucker สามารถ่ายทอดทุกสิ่งที่ร่วมคิดให้กับบุคคลทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อ

กับพัทยาที่มีส่วนช่วยพัฒนา

-การสร้างผู้นำบุคลากรทางการศึกษาในพัทยา ควรจะทำอย่างไร เสนอโครงการเพื่อร่วมมือกับเมืองใหญ่ในประเทศอาเซียน 1 โครงการ

ตอบ พัฒนาระดับล่างและบน เพื่อลดชดว่างลง โครงการตัวอย่างที่ทำให้เกิดการพัฒนาการศึกษา คือ โครงการพัฒนาผู้นำยุคใหม่เพื่อก้าวสู่สังคมโลก เน้นการสร้างสรรค์ เกิดนวัตกรรมใหม่ เกิด IT ขึ้นมา และใช้ social network เน้นคุณภาพ ตัวผู้นำที่ทำให้เกิด Value ขึ้น

ดร.จีระ: ใช้ทฤษฎี Peter Drucker เพราะว่า ผู้นำใช้คำว่าผู้บริหาร ซึ่งต้องทำเรื่องพื้นฐานก่อน ดูความต้องการขององค์การก่อนที่จะมีวิสัยทัศน์ หลังจากนั้นจึงมีการสื่อสาร