1. สิ่งที่ได้เรียนรู้ ได้รู้การทำบล็อก  http://gotoknow.org/blog/

2.ความรู้ที่ได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างไร ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

3.บรรยากาศหรือความประทับใจ