1. สิ่งที่ได้เรียนรู้

  ได้สมัครและมีเพื่อนร่วมบล็อก http://gotoknow.org/blog/...

2. ประโยชน์ที่ได้รับ

  จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวแบบปกปิด

   หรืออนุญาติให้ผู้อื่นเข้าดูได้

3. ความประทับใจ/บรรยากาศในชั้นเรียน

   ผู้สอนเดินดูอย่างทั่วถึง ผู้เรียนพยายามเต็มที่