อนุทินการเรียนรู้ครั้งที่ 2

วันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสมัคร blog ใน http://gotoknow.org/blog/  เมื่อสร้างเสร็จได้บันทึกข้อมูล