สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้

คือได้เรียนรู้เรื่องการทำบล็อกโดยสมัครจาก http://gotoknow.org/

การนำไปใช้ประโยชน์

นำไปพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองและไว้ติดต่อกับคนอื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้

ความประทับใจในห้องเรียน

เพื่อนทุกคนมีความสุขกับการเรียน  เพราะได้ความรู้ใหม่ ๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง  อาจารย์สอนสนุก.com  จริง ๆ  เข้าใจพื้นฐานผู้เรียนของแต่ละคน ให้คำแนะนำเป็นรายบุคคล