1.  ได้เรียนรู้อะไรบ้าง

-ได้เรียนรู้เรื่องการสร้าง blog 

2.  นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไรบ้าง

-  นำไปใช้ในการเรียนรายวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสามารถบันทึกข้อมูลที่เราอยากจะเก็บไว้และเพื่อนสามารถเปิดดูได้และอ่านได้

-  สามารถนำไปสอนนักเรียนในโรงเรียนได้

3.  มีความประทับใจอะไรบ้างในการเรียนรู้

-  มีความประทับในอาจารย์ประกอบสอนสนุกและเพื่อนๆ ทุกคนที่ช่วยเหลือในการเรียน

-มีความสนุกสนานในการเรียนรู้