1.  ได้เรียนรู้อะไรบ้าง

      -  การสร้าง blog

2.  นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไรบ้าง

     -  สามรถนำไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในเรื่องของการมี blog ส่วนตัวไว้ และได้เปิดดูข้อมูลและอ่านได้   

    -  นำไปใช้เกี่ยวกับการทำงานด้านการประเมินดรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.  มีความประทับใจอะไรบ้าง

   -มีความประทับใจ  อาจารย์ผู้สอน  ในเรื่องของการสามารถเชื่อมโยงให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเนื้อหาที่ผ่านมา

   -  ประทับใจเพื่อนสมาชิกปริญญาโทด้วยกันที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดระยะเวลาในการเรียนคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้ "ไม่มีวันลืมเลยจริง ๆ "