27  ตุลาคม  2549

สิ่งที่ได้เรียนรู้

การสร้างบล๊อกอีกรูปแบบ  คือ  gotoknow.org/biog

ขั้นตอนการสร้างบล๊อก

การบันทึกการแก้ไขข้อมูล

ความรู้ที่ได้รับนำไปใช้อย่างไร

-สามารถนำความรู้ไปใช้ในการสร้างบล๊อก  สะดวกในการติดต่อสื่อสารได้สะดวก  http://gotoknow.org/blog/ดfasai89

ความประทับใจ

คุณครูอารมณืดีมาก

เพื่อนนารักทุกคน