ขั้นตอนที่ 10 : การติดตั้ง kv
คำสั่งการติดตั้ง kv

#svn co svn://svn.usablelabs.com/kms/kv/trunk kv
#mysql -u root
#set password for 'root'@'localhost' = password('1234');
#create database kv_development;
#create database kv_test;
#create database kv_production;
#exit
#cd kv

ต้องทำการแก้ไขไฟล์ database.yml ก่อน
#rake migrate
ต้องทำการแก้ไขไฟล์ dispatch.fcgi ก่อน
#ruby script/server

click >> ตัวอย่าง01
click >> ตัวอย่าง02