ในการเรียนคอมพิวเตอร์ได้ความรู้ในการทำบล็อก และได้ไปหาบล็อกของเพื่อนคือ 

1.  http://gotoknow.org/blog/khwanjai

2.    http://gotoknow.org/blog/petlada

2.   http://gotoknow.org/blog/pr-sasithorn2