ในวันนี้ได้เรียนรู้เรื่องบล็อกและได้สมาชิกบล็อกจากสาขาพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนได้รู้บล็อกของสมาชิก  ดังนี้

1.http://gotoknow.org/cirdee พี่ เค

2.http://gotoknow.org/krukex น้องเก้ก

3.http://gotoknow.org/krumuang พี่นา

4.http://gotoknow.org/KP-supnarat  น้องบอย