08.00วันนี้ได้เรียนเกี่ยวกับการสร้างblog และมีการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้องมีชื่อ blog 

1.  http://gotoknow.org/blog/chanika

2.  http://gotoknow.org/blog/Prtanormsee

3.  http://gotoknow.org/blog/jindanil

4.  http://gotoknow.org/blog/jindanil

5. http://gotoknow.org/blog/tuktuk