รายงานการประชุมกลุ่มงานวิจัย

ครั้งที่ 1 / 2548
วันที่ 14 ตุลาคม 2548 ณ ห้องประชุมอาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์
รายงานการประชุมการวิจัยงานและสร้างสรรค์
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นายสมพร มีแสงแก้ว
2. นายบุญสิน จิตตะประพันธ์ 
3. นายประสาทพร กออวยชัย 
4. นางสาวนิตยา แก้วชฎา 
5. นายชัยรัตน์ ศรีลาวรรณ 
เริ่มประชมเวลา 11 .00 น.
เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน นายประสาทพร ผู้รับผิดชอบงานกล่าวเปิดการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
1. นายประสาทพร กออวยชัย แจ้งให้ นางสาวณิตยา แก้วชฎา เป็นผู้บันทึกการประชุมและบันทึกทุกครั้งที่มีการประชุม 
2. นายประสาทพร กออวยชัย พูดถึงวิสัยทัศน์ของงานว่าคงเดิมไว้เพราะสืบเนื่องจากที่ประชุมมาได้ตกลงแล้วเสร็จทุกงาน
ดังนั้น จึงต้องคงไว้ดังเดิมโดยไม่ต้องแก้ไข ส่วน นโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนงาน ทำอย่างไร ให้มีการดำเนินการไปด้วยความเป็น 
ระเบียบและสอดคล้องกัน 
3. นายบุญสิน จิตตะประพันธ์ กล่าวว่า แผนนโยบาย คณะกรรมการ ดำเนินงานตามแผน ประเมินผล แก้ไขปรับปรุง 
ทำอย่างไรถึงให้หัวข้อดังกล่าวบรรลุเป้าหมายได้ เช่น งานวิจัยก็ควรเชิญผู้มีความรู้มาแล้วจัดฝึกอบรม อาจจะเชิญ 
อาจารย์ประวิทย์ หรือส่งบุคลากรไปดูบ้างก็ได้ 
4. นายประสาทพร กล่าวว่าเราควรรวบรวมงานวิจัยมีกี่งาน แล้วจึงจะดำเนินการของบประมาณในการทำงานวิจัย 
เพื่อจะได้วางแผนถูกต้องว่าจะต้องใช้เงินมากน้อยแค่ไหน อย่างไร และได้อะไรบ้าง เช่น แก้ปัญหาความยากจนของสังคม 
5. นายชัยรัตน์ ศรีลาวรรณ อธิบายว่า ขั้นตอนในการลง web จะต้องรู้ว่าแต่ละงานมีอะไรบ้างตอนนี้ทำอะไรอยู่ 
และทำอะไรไปบ้างแล้ว 
6. นายบุญสิน จิตตะประพันธ์ ในการพิจารณาโครงการเราต้องพิจารณาว่าโครงการไหนสำคัญมากน้อยกว่ากันอย่างไร
 โดยโครงการที่เข้าตามยุทธศาสตร์ ถึงจะส่งดำเนินการได้  
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม  
        ไม่มี  
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากากรประชุมและติดตามผลงานที่ผ่านมา  
        ไม่มี  
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  
1. นายประสาทพร กออวยชัย กล่าวว่า เราควรตั้งทุนวิจัยไว้ส่วนหนึ่งโดยอาจจะขอ 2 % จากรายได้หรือจาก CP เพื่อการดำเนินงาน
2. นายบุญสิน จิตตะประพันธ์ กล่าวการพิจารณาโครงการต้องอยู่ใน 9 ยุทธศาสตร์ และ ข้อ 5.1 ควรเพิ่มเกณฑ์กำหนดงานวิจัยอีก 1 ข้อ
และถ้าต้องส่งนักวิจัยอบรม ดูงาน ควรดูว่าแต่ละฝ่ายควรไปได้กี่ครั้ง ๆ กี่คนด้วย 
3. ให้ทุกคนช่วยกันคิดด้านบริหารการวิจัย โดยมีนายสมพร มีแสงแก้ว รับด้านทรัพยากรเพื่อการวิจัย นายประสาทพร กออวยชัย 
รับด้านนักวิจัย 
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon mjuความเห็น (0)