การคุมประพฤติเด็กและเยาวชน

     การคุมประพฤติเด็กและเยาวชนของกรมคุมประพฤติ

     เมื่อเด็กและเยาวชนกระทำผิด จะถูกนำตัวไปดำเนินคดีตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน โดยมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่แรกรับเด็กในระยะแรก คือ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  ต่อมาเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้ภารกิจงานคุมประพฤติผู้กระทำผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนมาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติเมื่อวันที่  10 กรกฎาคม  2544  จากนั้นกรมคุมประพฤติได้รับโอนภารกิจการควบคุมและสอดส่องเด็กและเยาวชนมาจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  2546  การคุมประพฤติเด็กและเยาวชน  จึงเริ่มต้นขึ้นนับตั้งแต่ศาลมีคำพิพากษาปล่อยเด็กหรือเยาวชน ไม่ว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นจะมีความผิดหรือไม่ก็ตาม  และศาลมีคำสั่งให้คุมความประพฤติไว้  โดยศาลอาจวางเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใด  หรือหลายอย่างเกี่ยวกับความประพฤติเด็กหรือเยาวชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon-probationความเห็น (0)