การพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ ..จุดเริ่มต้น

excellent nursing คณะกรรมการพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 14-16.30 น.

คณะกรรมการพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ ประชุมครั้งที่ 1/2557

คณะกรรมการฯเราเข้าประชุมเกือบทุกคน ยกเว้นคนที่ติดสัมมนาหรือภาระกิจที่สำคัญ

เราทบทวนผลงานที่ผ่านมา ในช่วง 4 ปี ว่าเราทำอะไรไปบ้าง มีงานอะไรที่ต้องทำต่อเนื่อง

.....

มุ่งไปข้างหน้ากับ 4 ภาระกิจ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาระบบบริการสู่ความเป็นเลิศ คือ

 • การสนับสนุนส่งเสริมให้ทำงานประจำให้เป็นวิจัย 
 • การสนับสนุนและส่งเสริมให้นำผลวิจัยมาใช้
 • การจัดการความรู้
 • การสนับสนุนบุคลากรสู่การดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พยาบาลชำนาญการ ชำนาฐการพิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ

และมีการสัมมนาแผนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ของฝ่ายการพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์

ทีมเราเริ่มทำงาน เดินหน้าต่อไป

ภารกิจของคณะกรรมการฯ

    ดร สุพร วงค์ประทุม ที่ปรึกษา

     อุบล จ๋วงพานิช ประธานฯ

     พนอ เตชะอธิก รองประธานฯ 

 1. วิจัย คุณพรนิภา สิดารัตน์  จิราพร กรรณิกา กัลยา
 2. นำผลวิจัยไปใช้ คุณอุบลรัตน์ กรรณิกา รัศมี มนทกานติ์  
 3. KM คุณพนอ  ถาวร  สัญพิชา พรนภา ศศิธร
 4. พัฒนาผลงานวิชาการ คุณพนอ เอื้อนจิต นุชจรีย์ วนิดา อภิญญาลำพึง
 5. ร่วมจัดระบบสู่บริการที่เป็นเลิศ  ทุกคน

 

หน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการฯ

 1. วางแผนการทำวิจัยตามนโยบายและร่วมทำวิจัยกับหน่วยงานตามปัญหาที่สำคัญ
 2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยทางการพยาบาล  การเขียนบทความ ทางวิชาการและการนำหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้
 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย  (routine to research: R2R)
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Clinical  Nursing practice guide line: CNPG)
 5. จัดหาพี่เลี้ยงเพื่อให้คำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยของบุคลากร
 6. จัดให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยทุกรูปแบบ
 7. จัดหาแหล่งทุนวิจัย
 8. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานทุก 6 เดือน  เสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบริการ พยาบาล
 9. ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ความรู้ เกี่ยวกับการเตรียมเอกสารทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ และเชี่ยวชาญแก่บุคลากรงานบริการพยาบาล
 10. พิจารณาความถูกต้อง  ครบถ้วนจำนวนเอกสารทางวิชาการที่ขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ และเชี่ยวชาญ งานบริการพยาบาล
 11. อื่น ๆ  ตามที่หัวหน้างานบริการพยาบาลมอบหมาย

งานที่ทำต่อเนื่อง

 1. กลุ่มวิจัย Empowerment ได้รับทุนวิจัยปีที่ 3 ได้งบประมาณต่อ  จัดอบรมเรื่องการนำกระบวนการเสริมพลังอำนาจมาใช้และสร้างเครือข่าย และจัดประชุมกลุ่มย่อย
 2. งานวิจัยต่อเนื่องจากปีที่ 2 ของกลุ่มวิจัย

 • ศึกษาการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลในการเสริมพลังอำนาจในผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดโดยนางเอื้อนจิต พานทองวิริยะกุลและคณะ ได้รับทุนวิจัย R2R งบ 2557 กำลังอยู่ระหว่างขอจริยธรรม
 • ศึกษาการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลในการเสริมพลังอำนาจในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด โดยนางอุบล จ๋วงพานิชและคณะ  ได้รับทุนวิจัย R2R งบ 2557 กำลังอยู่ระหว่างขอจริยธรรม
 • ศึกษาการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลในการเสริมพลังอำนาจในผู้ป่วยเอดส์ โดย นางสาวพรนิภา หาญละครและคณะ  ผ่านจริยธรรมแล้ว

      3.งานเกี่ยวกับ การจัดการความรู้เรื่อง การสร้างเครื่องมือประเมินสุขภาพในมิติทางจิตวิญญาณ ส่งโครงร่างวิจัยเพื่อเซ็น MOU           กับ สรพ  ในวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ได้งบประมาณ 30,000 บาท    ทีมงาน คือ นางอุบล จ๋วงพานิช  นางสาวจุรีพร อุ่น           บุญเรือง นางสุธีรา พิมพ์รส นางสาวรัชนีพร คนชุม นายเรวัฒน์ เอกวุฒิวงศา นางพรนิภา หาญละคร และนางพรนภา                   บุญตาแสง

 

อุบล จ๋วงพานิช

10 มกราคม 2557 9.10

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิจัยทางการพยาบาลความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะพี่แก้ว

ขอบคุณคณะกรรมการชุดเดิม ชุดใหม่และตัวเราเองที่ยังมีพลังกายและใจทำงานต่อไป

ข้อมูลผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อมทำผลงานวิชาการให้ขอที่คุณโจ้ กจ

ประชุมร่วมกับกลุ่มพัฒนาผลงานวิชาการ 0894166097 คุณล

ร่วมกับคุณพนอ คุณเอื้อนจิต คุณอภิญญาและอุบล

ปรึกษาเรื่องการพัฒนาคนเพื่อให้สามารถทำผลงานวิชาการได้