มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับ ประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบนสมัยที่ 3 เร่งเตรียมงานวันสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบนปี 2557

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2556 ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานงานประจำปี และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบนชุดใหม่ วาระปีพุทธศักราช 2557-2558 โดยที่ประชุมมีมติโดยเอกฉันท์ เลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล ประธานคณะกรรมบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาตอนบน ให้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ต่อเนื่องเป็นวาระที่ 3 (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2553) เพื่อขับเคลื่อนงานสหกิจศึกษาของเครือข่ายฯ อย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับหน้าที่ คณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารชุดดังกล่าว 

ทั้งนี้กิจกรรมแรกที่กำหนดดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ได้แก่ การจัดวันสหกิจศึกษา เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ื 6 ซึ่งได้กำหนดจัดในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษาดี่เด่นระดับเครือข่าย เข้าแข่งขันในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 6 กำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม Event Hall 106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเดินทางของชีวิตและอาชีพความเห็น (0)