1.สิ่งที่คาดไว้ก่อนไปอบรม

2.สิ่งที่ได้น้อยกว่าคาด

3.ถ้ามีการอบรมอีกอยากเสนอแนะอะไรหรือคิดว่าตัวเองจะทำอะไรให้ได้ผลอย่างที่คาด