โครงการ จัดงาน วิชาการเวช' ระดับชาติ 2550

รูปแบบงาน
1. การรับงานศึกษาวิจัยเพื่อตัดสินใจให้เข้าร่วมในงานวิชาการ
2. การพรีเซ้นต์งานของผู้เข้าร่วมงานวิชาการ
3. การประชุมเรื่องทิศทางเวชระเบียนและสถิติไทย
4. การแสดงและงานนันทนาการจากเวช' แต่ละภาค
5. สัมมนาพัฒนาอาชีพของชาวเวช'
6. กิจกรรมท่องเที่ยวทางใต้ของชาวเวช'

โครงการ "การประชุมวิชาการเวชระเบียนและสถิติแห่งชาติ ปี 2550 " สุราษฎร์ธานี
ประกอบด้วย
1. การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)
2.การศึกษาวิจัยทางการแพทย์
3.การพัฒนาการทางด้านการศึกษาด้านเวชระเบียนและสถิติ
-เวชระเบียน
-สถิติทางการแพทย์
-เวชสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์
-Coding
4.การพัฒนาอาชีพและรายได้ของบุคลากรด้านเวชระเบียนและสถิติและการประกอบกิจการส่วนตัวของบุคลากร
5.การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาการทำงาน การพัฒนาวิชาชีพ และอาชีพอื่น ๆ
ของบุคลากรที่เคยประกอบวิชาชีพด้านเวชระเบียนและสถิติ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.เจ้าหน้าที่เวชระเบียนและสถิติจากทั่วประเทศ
2.ศิษย์เก่าเวชระเบียนและสถิติที่ยังอยู่ในระบบราชการ และรัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร
ในตำแหน่งอื่นของกระทรวงสาธารณสุขหรือทางด้านสาธารณสุข
3.ศิษย์เก่าเวชระเบียนและสถิติที่ยังอยู่ในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ การปกครองส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่งอื่นๆ

4.ศิษย์เก่าเวชระเบียนและสถิติที่ทำงานเอกชน และประกอบธุรกิจส่วนตัว
5.อาจารย์ ผู้ที่เคยเป็นผู้สอน อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ด้านเวชระเบียนและสถิติ