สรุปบทเรียนการดำเนินงาน KM เมืองนคร ตอนที่6

สิ่งที่สำคัญ คุณเอื้อของแต่ละหน่วยงาน ต้องเอื้ออย่างจริงจังให้บุคลากรของหน่วยงานลงไปปฏิบัติหน้าที่

2. ศักยภาพการทำงานของคุณอำนวย

       ๒.๑ การทำงานเป็นทีม การแบ่งมอบหมายหน้าที่ การเตรียมความพร้อม การสรุปงาน
    ทีมงานคุณอำนวยตำบลประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ หลายหน่วยงานที่เข้าร่วมกระบวนการ มีทั้งหน่วยงานพัฒนาชุมชน  สำนักงานเกษตร  สำนักงานสาธารณสุข กศน. องค์การบริหาร ส่วนตำบล เป็นต้น  ซึ่งในการทำเวทีในแต่ละครั้งจะต้องมีการ นัดหมายประชุมนอกรอบก่อนที่จะลงปฏิบัติการมีการแบ่งหน้าที่ใน  การทำหน้าที่คุณอำนวยตำบล ได้แก่  คนประสาน  คนนำกระบวนการ  และคนที่บันทึกการทำเวที ด้วยเหตุที่คนที่ทำหน้าที่คุณอำนวยเป็นคน ของหน่วยงานภาคราชการและมีภารกิจงานที่ต้องรับผิดชอบใน หน่วยงาน อีกทั้งในการทำเวทีจัดการความรู้แก้จนเมืองนครเป็น โครงการ ที่ใช้ประชาชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ทุกเวทีคุณกิจแกนนำ จะเป็นผู้กำหนดวันและเวลา ซึ่งเป็นการกำหนดเวทีต่อเวที  ทำให้เกิดอุปสรรคในการทำหน้าที่คุณอำนวยเพราะบางครั้ง เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ มีภารกิจงานสำคัญเร่งด่วนของ หน่วยงานที่ต้องดำเนินการก็ไม่สามารถที่จะเข้าร่วมกระบวนการได้  หรือบางพื้นที่คุณกิจแกนนำเสนอวันที่ทำเวทีตรงกับวันหยุดราชการ ซึ่งบางท่านบางหน่วยงานก็มีบ้านที่อยู่ไกลไม่สะดวก ก็ไม่สามารถมาร่วมกระบวนการได้อีกเช่นกัน ถึงแม้บางครั้งจะมีการ วางแผนการดำเนินกิจกรรมล่วงหน้าแล้วก็ตามก็ยังมีปัญหาอุปสรรค ต่าง ๆที่ตามมาอยู่เสมอ  อีกอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค คือเรื่องเงื่อนไขของระยะเวลาการดำเนินการโครงการที่กำหนดไว้ ตายตัวทำให้กิจกรรมของคุณอำนวยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของใน แต่ละตำบลไม่สามารถที่จะดำเนินการอย่างเป็นทางการได้
    จากข้อเท็จจริงที่ปรากฎจากการดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นบทเรียนได้ว่า แม้จะมีการบูรณาการหน่วยงานที่ลงปฏิบัติหน้าที่คุณอำนวยตำบลแล้วก็ตามแต่ภาระงานตามหน้าที่ของหน่วยงานก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการ เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไข ปรับปรุงการบูรณาการเนื้อหาของงาน ของแต่ละหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับโครงการให้มากขึ้น คุณอำนวยตำบลทุกคนต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติงานแม้ว่า จะต้องทำหน้าที่สองหน้าที่ในเวลาเดียวกัน หรือในแต่ละเวทีก็ดึง เอาคุณกิจแกนนำที่มีความสามารถในการนำกระบวนการมาทำ หน้าที่แทน  สิ่งที่สำคัญคุณเอื้อของแต่ละหน่วยงานต้องเอื้อ อย่างจริงจังในการที่จะให้บุคลากรในหน่วยงานลงไปปฏิบัติ หน้าที่  คุณอำนวยเองก็ต้องมีใจที่อยากทำ ต้องสละเวลาบ้างใน บางครั้ง เพราะเวทีนี้เราใช้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้เพราะ บางเรื่อง คุณอำนวยตำบลก็ได้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับคุณกิจด้วย เหมือนกัน  เมื่อชาวบ้านนัดหมายวันเวลา หมายถึงว่าเป็นวันที่เขา สะดวก และมาได้ครบตามจำนวน แต่ถ้าเราเป็นผู้กำหนดแน่นอนว่า คุณกิจครัวเรือนมาไม่ครบอย่างแน่นอน และที่สำคัญ ชาวบ้านจะมอง ในแง่ที่ว่าหน่วยงานไปบังคับให้มาอีก  อย่างไรก็ตามเหมือนที่กล่าว ไว้แล้วว่าคุณอำนวยตำบลต้องมี ความพร้อมที่จะเผชิญกับ เหตุการณ์ที่คับขันได้ สิ่งที่สำคัญคือ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการของเวที แต่ละเวทีก็จะต้องมานั่งเพื่อที่จะสรุป ให้ทีมงานฟัง เพื่อที่จะได้กำหนด เป้าหมาย หรือวางแผนที่จะดำเนินการ ในเวทีต่อไป เพราะไม่แน่ หากไม่ได้นำเสนอให้เพื่อร่วมทีมทราบหาก ในเวทีต่อไปคุณอำนวย เมื่อเวทีที่แล้วเกิดมีภารกิจ คนที่ทำหน้าที่ ในเวที ต่อไปก็ไม่สามารถ ที่จะดำเนินการให้เชื่อมโยงหรือ ต่อเนื่องกันได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การส่งเสริมอาชีพโดยกระบวนการจัดการความรู้

คำสำคัญ (Tags)#รักเธอประเทศไทย

หมายเลขบันทึก: 55804, เขียน: 26 Oct 2006 @ 09:59 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

  • ผมมีอุปสรรคเสมอครับครูราญ  แต่ยังไงอำเภอเมืองก็คึกคักมากครับ