หลังจากที่หน่วยนโยบายและแผน ได้ดำเนินการแจกแบบประเมินการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ยังบุคลากรสายวิชาการคณะสหเวชศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2549 แล้วนั้น บัดนี้หน่วยนโยบายและแผน ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพของคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2549 เรียบร้อยแล้ว ปรากฎผลดังนี้นะค่ะ  สรุปผลการประเมินฯ

 

 

 

สริตา
26 ต.ค.49

วิสัยทัศน์  คณะสหเวชศาสตร์จะเป็นคณะวิชาแห่งการวิจัย ภายในปี 2553