คณะกรรมการประเมิน สคส. เพื่อเสนอต่อ สสส. ว่าสมควรยุติโครงการ สคส. หลังดำเนินการครบ 5 ปี (ก.พ.2551) หรือควรสนับสนุน phase 2 อีก 5 ปี

         คณะกรรมการประเมินดำเนินการโดยวิธีการที่เรียกว่า review panel เมื่อวันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2549   หลังจากภาคี 9 หน่วยงานของ สคส. ไปให้ปากคำ   และหลังสุนทรียสนทนากับ ดร. ประพนธ์กับผม 2 ชม.   ในวันที่ 19 และอีก 1 ชม.เศษ ๆ ในวันที่ 20   สคส. ก็ได้รับคำถาม 9 คำถามมาให้ตอบ   สำหรับให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป

         ขอแจ้งต่อภาคีของ สคส. ว่าเราได้ตอบคำถามทั้ง 9 ดังนี้ (click)

         ภาคีเครือข่ายของ สคส. หรือมิตรรักนัก KM ท่านใดเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วยกับคำตอบดังกล่าว   แสดงความเห็นต่อท้ายบันทึกนี้ได้ครับ สคส. อยากได้ความเห็นที่แตกต่างหลากหลาย

วิจารณ์  พานิช
 25 ต.ค.49