ร่วมเรียนรู้ป่า (๑๘)

วันนี้ตื่นเช้ากว่าทุกวัน แต่ก็สายกว่าน้องเบิร์ด บอกกล่าวน้องเบิร์ดไปรวบรวมของใส่กระเป๋าไปว่าวันนี้จะต้องเดินทางกลับพร้อมน้องเม้ง พี่แฮนดี้ และน้องจิ สาวๆอีกห้องก็กลับด้วย ยกกระเป๋าไปรอขึ้นรถ แล้วเดินเล่นไปตามถนน เช้านี้อากาศสบาย เย็นกำลังดี ลมแรงกว่าทุกวัน

เช้าที่สดชื่นและสดใส

เดินไปพลางคุยไปพลาง เก็บภาพแห่งความทรงจำไปพลาง จวนเวลานัดหมาย ก็ชวนกันเดินไปที่ศาลากินข้าว จากนั้นก็เดินทางไปยังสถานที่จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโปรแกรมของเจ้าภาพ

อีกวาระแห่งความทรงจำที่มีต่อกัน

งานนี้พี่บู๊ดรับบทโต้โผบนเวทีในฐานะมด(Moderator) พี่ขาใหญ่เป็นโต้โผเจ้าภาพงานในนามมูลนิธิหนองขาหย่างเพื่อการพัฒนาชนบทอุทัยธานี  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) เป็นเจ้าภาพร่วมกับมูลนิธิห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

ทอดผ้าป่า  ทอดผ้าป่าเพื่อการอนุรักษ์ผืนป่ามรดกโลก

มีเต๊นท์จัดแสดง "การจัดการระบบภูมินิเวศท้องถิ่น" ที่มีรายละเอียดความสัมพันธ์ของต้นไม้กับเห็ดไว้ ช่วยเติมเต็มให้รู้จักป่าในมุมชาวบ้าน  ป่าชาวบ้านเกิดจากชาวบ้านคิดและทำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำของตน แหล่งปัญญานี้เกิดขึ้นในภาคอีสาน เป็นภูมิคุ้มกันตัวเองในระดับชุมชนที่ใช้งานได้จริงแก้ปัญหาน้ำได้จริง

ที่เกิดโครงการน้ำใหญ่ๆ รัฐก็หวังจะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำของประชาชน เห็นภาพป่าและเห็ดในนิทรรศการ รู้สึกคล้ายการถอดบทเรียนให้เป็นปัญญาของรัฐกับชาวบ้านเป็นคนละเรื่องกันเลย ที่จริงการจัดการน้ำที่เขื่อนทับเสลาก็สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการน้ำว่าด้อยหรือเด่น จึงกังขาที่กรมชลฯเสนอให้สร้างเขื่อนแม่วงศ์ในพื้นที่เขาสบกก 

อีไอเอ อีเอชไอเอ เป็นเรื่องใหม่ เกิดประเด็นมองต่างจึงเสมือนการฝึกคนภาครัฐให้เชี่ยวชาญประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้นๆ ได้สัมผัสงานวันนี้เห็นความต่างว่าภาคเอ็นจีโอมีความรู้มากกว่ารัฐหลายขุม หรือว่าคนกรมชลฯมีความรู้ไม่พอใช้ทำงาน 

เมื่อทำความเข้าใจเพิ่มกับคำใหม่ทั้ง ๒ คำ ก็เกิดมุมมองสะท้อนว่าเหตุการณ์เชิงประจักษ์ตลอดทริปเป็นการเคลื่อนตัวตามกรอบกระบวนการ EHIA  อืม นิยายเรื่องเขื่อนแม่วงก์ยังมีบทเขียนอีกหลายตอนนิ  (เริ่มเขียนมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๘ ฟังว่าโดนบรรณาธิการตีกลับอย่างน้อย ๔ ครั้ง ในฐานะนักเขียนมือใหม่นับว่าดีกว่านิยายอีกหลายเรื่องแม้จะใช้เวลาเขียนนานถึง ๓๐ ปีก็ตาม) ขอให้กำลังใจว่าเมื่อริจะเป็นนักเขียน ทำใจให้เบิกบานไว้ ลงมือทำ เขียนตอนต่อๆไปจนเรื่องได้รับการยอมรับจากผู้อ่านที่ชื่นชอบแนวอีเอชไอเอเถิด

๙ ธันวาคม ๒๕๕๖

หมายเหตุ

- จ.อุทัยธานีมีองค์กรสาธารณะประโยชน์ ๒๔ องค์กรเป็นอย่างน้อย มูลนิธิหนองขาหย่างเพื่อการพัฒนาชนบทเและมูลนิธิห้วยขาแข้งเป็น ๒ องค์กรในทั้งหมด   

- ทั้ง ๒ มูลนิธิเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของภาคเอกชนสามารถไปปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เป็นประโยชน์แก่สังคม โดยไม่ถือเป็นวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการต่อปี ผู้ที่สนใจสามารถไปอาสาสมัครได้ ทั้ง ๒ แห่งตั้งอยู่เลขที่ ๙/๖  หมู่ที่ ๕ ถนนทางหลวง ๓๓๓ ต.สะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 

- เพิ่มเติมเรื่อง EIA : เป็นหลักวิชาการในการทำนายหรือคาดการณ์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางบวกและทางลบที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการใน ๔ ด้าน เพื่อจะได้หาทางป้องกันผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้นให้เกิดน้อยที่สุด พร้อมทั้งจัดทำมาตรการและแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันแก้ไขผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดจนจะต้องมีงบประมาณรองรับแผนเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนป้องกันแก้ไขผลกระทบได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

- ประเด็น ๔ ด้านใน EIA ได้แก่ ๑.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น อากาศ ดิน น้ำ ๒.ทรัพยากรทางชีวภาพ เช่น สัตว์ พืช และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ๓.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ เช่น ถนน ไฟฟ้า น้ำดื่ม/น้ำใช้ ๔. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิตในประเด็นเศรษฐกิจ สังคม หรือสาธารณสุข 

- EHIA (Environment and Health Impact Assessment) หมายถึง กระบวนการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอันอาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ มิติทางสุขภาพเป็นมิติที่กว้างกว่าที่มีอยู่เดิมใน EIA และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยกำหนดสุขภาพกับปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม ระบบบริการสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ เป็นกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ครบทุกมิติ  ในกระบวนการ EHIA กำหนดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังข้อห่วงกังวลต่างๆจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ชัดเจน

- EHIA ครั้งแรกของเขื่อนแม่วงก์ดำเนินการเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ มีประเด็นที่กรมชลฯจะต้องปรับปรุงแก้ไขและเสนอข้อมูลเพิ่มเติม ๑๑ ประเด็นหลัก ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การเลือกพื้นที่หัวงาน อุทกธรณีวิทยาและน้ำใต้ดิน ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์ป่า นิเวศวิทยาทางน้ำและการประมง การบริหารจัดการอุทยาน การท่องเที่ยวและการพักผ่อนหย่อนใจ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ สภาพเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วมประชาชน และประเด็นรายละเอียดของดินและน้ำ

- กรมชลฯเสนอคำชี้แจง ๑๑ ประเด็นแล้วเมื่อ ๒๖ กค.๒๕๕๖ มี ๗ ประเด็นที่ยังต้องเพิ่มเติมรายละเอียดในคำชี้แจง ได้แก่  เศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ข้อมูลแผนที่ ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์ป่า การบริหารจัดการอุทยานและการท่องเที่ยว สภาพเศรษฐกิจสังคม และประเด็นรายละเอียดของดินและน้ำ เมื่อคำชี้แจงได้รับการยอมรับ ขั้นตอนต่อไปส่งให้องค์กรอิสระพิจารณาให้ความเห็นพร้อมทั้งจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ได้รับผลกระทบและประชาชนทั่วไปก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณาว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ร่วมกับผองเพื่อนในโลกกว้างความเห็น (0)