QAกับงานประจำ : 8.ควันหลงวันคณบดีพบหน่วยงาน

บอย สหเวช

กิจกรรมคณบดีพบหน่วยงานนี้เริ่มมีการจัดมาตั้งแต่คณบดีท่านก่อน (ศ.ทวีสุข  กรรณล้วน) แต่ไม่ได้ทำเป็นโครงการบรรจุในแผนฯ ผมได้นำมาบรรจุในแผนฯ ตอนช่วงปีงบประมาณ 2548

  มาถึงยุคท่านอ.มาลินี มีการทำให้เป็นระบบมากขึ้น โดยมีคณบดีพบหน่วยงาน แบบพบปะกันหมดทั้งคณะ และพบทีละหน่วยงาน รวมถึงสโมสรนิสิตด้วย จนกลายเป็นวัฒนธรรมของคณะสหเวชฯ ไปเรียบร้อย เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ จะมีการทบทวนการดำเนินงานและแถลงถึงแผนงานที่จะทำในปีต่อไป 
รศ.มาลินี ธนารุณ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์
                                                

  

   

 

 

       

    

 

      พอกิจกรรมนี้ได้แวะเวียนมาอีกครั้ง ดูจะเป็นพิเศษกว่าที่ผ่านมา เนื่องจากที่ผ่านมาท่านคณบดี รองคณบดี ท่านจะแถลงนโยบายที่จะดำเนินการ สำหรับหัวหน้าภาควิชาและเลขานุการคณะ ไม่ได้มีการนำเสนอ แต่รอบนี้ท่านคณบดี โฟกัสไปเรื่องของวิจัย มอบหัวหน้าภาควิชาและเลขานุการคณะนำเสนอแผนการดำเนินงานวิจัยในปี 2550 ทำให้ผมต้องเตรียมทำการบ้าน และที่สำคัญทุกคนในสำนักงานต้องคล้อยตามด้วย เพราะถ้าผมนำเสนอไปโดยไม่ได้รับฟังความคิดเห็นของแต่ละคนในสำนักงานเป็นอันว่างานนี้คงไปไม่รอดแน่ เพราะแต่ละคนไม่ได้มีส่วนร่วม ผมจึงได้ลองทำ BAR แผนงานวิจัยสถาบันของสำนักงานเลขานุการเบี้องต้นก่อนนำเสนอแต่ไม่ได้ครบทุกคน 

     กิจกรรมในวันนี้มีการแจกเอกสาร (ร่าง) คำอธิบายตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฎิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ให้ทุกคนที่เข้าร่วม รวมถึงแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 นอกจากเอกสารดังกล่าวแล้วยังให้มีการ Vote สำหรับผู้นำเสนอแผนงานด้านวิจัย ในปีงบประมาณ 2550 ยอดเยี่ยมอีก ผู้นำเสนอคือ หัวหน้าภาควิชาและเลขานุการคณะ ทำให้บรรยากาศดูคึกคักขึ้นครับ

     เปิดฉากเริ่มต้นด้วยท่านคณบดีเกริ่นนำ ให้ทุกคนในคณะฯ ได้เห็นถึงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา งานนี้ท่านคณบดีต้องทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการจำเป็นไปด้วย หลังจากที่ท่านได้เกริ่นให้ทุกคนได้เห็นภาพรวมของคณะแล้ว

      เริ่มต้นจากผศ.ดร.อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์ประเดิมเป็นท่านแรก เพราะผมได้แจกกำหนดการให้หัวหน้าภาควิชาทุกท่านแล้ว เริ่มจากรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และแผนการดำเนินงานด้านวิจัยของภาควิชาเทคนิคการแพทย์ในปี 2550

      ท่านที่สองอ.กาญจนา  จิตติพร หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก เปิดฉากด้วยวิสัยทัศน์ของภาควิชา  "เด่นวิชาการ มุ่งสร้างงานวิจัย"      
          มีการกำหนดแผนงานเกี่ยวกับวิจัยที่น่าสนใจคือ
          - โครงการผลิตสื่อ/โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเกี่ยวกับเทคโนฯ
          - โครงการผลิตเอกสารประกอบคำสอน / ตำราวิชาการทางเทคโนฯ
          - ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัย
          - ประชาสัมพันธ์แหล่งที่สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัย
          - หาแหล่งทุนวิจัยภายนอก เช่น หน่วยงานระดับจังหวัด อบจ.
          - R2R : บริการวิชาการสู่งานวิจัย           

    ท่านที่สามอาจารย์ภัสสุรีย์ ชีพสุมนต์ หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค นำเสนอด้วยวิสัยทัศน์ของภาควิชา "เป็นเลิศเฉพาะทางสร้างรากฐานด้วยงานวิจัย"  ภาควิชามีการตั้งเป้าไว้ให้อาจารย์ในภาควิชามีการเผยแพร่ผลงานวิจัย 1 เรื่อง 1 คน/ปี มีการอัดฉีดเงินรางวัลสำหรับอาจารย์ในภาควิชาที่มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยเต็มรูปแบบ จำนวน 500 บาท / เรื่อง และไม่เกิน 1,000 บาท /คน /ปี

     ท่านที่สี่อาจารย์โอปอร์ วีรพันธ์ หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด มีการเตรียมตัวมาดี โดยได้ให้อาจารย์ในภาควิชามีส่วนร่วมในการนำเสนอ มีรูปภาพประกอบดูสวยงาม

      สำหรับหัวหน้าหน่วยงานย่อย จบลงที่ผมสำนักงานเลขานุการ เป็นการนำเสนอครั้งแรกของผมสำหรับแผนงานวิจัยของสำนักงานเลขานุการ   ใช้กลยุทธ์ 1 งาน 1 เรื่อง ตรงกับนโยบายท่านรองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ของคณะพอดี แบบมิได้นัดหมาย ภายใต้ Concept  "Baby Research : 287 day" มีระยะเวลาเป็นตัวกำหนดในการดำเนินงาน

       หลังจากจบที่ผมแล้วมีการ Vote ผู้นำเสนอยอดเยี่ยม สรุปว่าผมได้รับรางวัลดังกล่าวไป แบบที่ตัวเองจะต้องทำให้ได้ตามที่ประกาศไว้ นับเป็นกลยุทธ์อันยอดเยี่ยมของท่านคณบดีจริง ๆ ครับ งานนี้หลายคนอาจจะเข้าใจว่ามานั่งฟังผู้บริหารแบบเพลิน ๆ เพื่อรับทราบแนวทางนโยบายต่าง ๆ แต่ผิดคาดครับ เพราะงานนี้หัวหน้าหน่วยงานย่อย (หัวหน้าภาควิชาและเลขานุการคณะ) ได้ประกาศถึงแผนงานที่จะต้องไป Action ให้เกิดเป็นรูปธรรมครับ

       ยังมีการนำเสนอแผนงานของผู้บริหารระดับรองคณบดีต่อนะครับ ....... เริ่มจากท่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ดร.ศิริลักษณ์) ความจริงอยู่ระหว่างลาคลอด ท่านคณบดีขอให้มาช่วยแถลงแผนงานที่จะทำในปีงบประมาณใหม่ ท่านก็มาด้วยความยินดีและเต็มใจ ได้พูดออกมาจากใจ โดยไม่ติดขัด ผมสังเกตตอนจบทุกครั้งของท่านจะทิ้งท้ายไว้ด้วยคำคมให้ชวนคิดได้โดยตลอด ต่อด้วยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ (อ.ศุภวิทู สุขเพ็ง) ได้แถลงนโยบายงานวิจัยเป็น Powerpoint โดยละเอียด มีรางวัลจูงใจด้านการวิจัยเพรียบครับ ตามด้วยรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต (อ.นพดล จำรูญ) มาด้วยลีลาแบบมืออาชีพ ในการแถลงแผนงานของปีงบประมาณหน้า เสนอแนะให้มีการทำลายกำแพงขวางกั้นของการเป็นผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เพื่อการพัฒนางานที่มีคุณภาพ ท่านเข้าถึงปรัญชาการดำเนินชีวิตได้ลึกซึ้งมากขึ้น จบลงด้วยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหเวชศาสตร์ชุมชน ดร.สุรพล ตั้งวรสิทธิชัย แถลงถึงแผนงานในปีงบประมาณ 2550 ให้ฟังอย่างละเอียดโดยชี้แจงถึงโครงการต่าง ๆ ที่จะดำเนินการ

         ท่านคณบดีสรุปโดยภาพรวมอีกครั้ง ก่อนเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ซักถาม หลายคนในสำนักงานหลังจากจบกิจกรรมคณบดีพบหน่วยงาน ก็ช่วยกันทำ AAR เป็นความเคยชินลงใน Blog และผู้บริหารหลายคนมีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี โดยการจัดเตรียม powerpoint มา ทำให้ผมขาดการบันทึกข้อมูล  และมีบางอย่างที่น่าสนใจอาจหลุดไป รอบหน้าคงต้องแก้ตัวใหม่ครับ
                                                                  
                                                                                       บอย สหเวช 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#qaกับงานประจำ#ดัชนีที่7.5-50#ดัชนีที่4.1-50#คณบดีพบหน่วยงาน

หมายเลขบันทึก: 55734, เขียน: 25 Oct 2006 @ 18:10 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณคุณบอยมากนะคะ  แค่นี้ก็เยี่ยมยอดมากแล้ว