16-18 ตุลาคม 2549

      เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท จ.ชลบุรี การประชุมในครั้งนี้ แตกต่างจากที่ผมเคยไปประชุมมา มีการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นกันในการจัดทำแผน ผมอยู่กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นประธานการประชุม มีการตรวจร่าง แผน ฯ การอย่างละเอียด ระหว่างที่ระดมความคิดเห็น ไฟก็ดับด้วย บรรยากาศเป็นแบบสบาย ๆ คณบดีคณะทันตฯ สามารถสร้างเสียงหัวเราะจากที่ประชุมได้ตลอด ทำให้บรรยากาศไม่เครียด

19 ตุลาคม 2549

      สรุปรายงานการเดินทางไปประชุม เรื่อง "การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10


20  ตุลาคม 2549

        รายงานเรื่องการควบคุมภายในให้กับอ.ศุภวิทูทราบ เมื่อถึงกำหนด (รอบปีงบประมาณ) ที่จะต้องรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ และได้มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี (คุณกมลพร) งานบุคคล (คุณนิตยา) งานพัสดุ (คุณดาวรุ่ง และคุณขวัญเรือน) ตอบแบบสอบถามด้านการควบคุมภายใน

                                                                                 บอย สหเวช