Office KM : 17. เพื่อนช่วยเพื่อน ( สนง.มนุษยฯ & สนง.สหเวชฯ )

        วันนี้ผมได้ร่างกำหนดการจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ในประเด็นหัวข้อ "ทำวิจัยสถาบันอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ" และส่งไปให้ที่คณะมนุษยฯ มีการประสานงานทางโทรศัพท์ไปเบื้องต้นแล้ว ผมให้คุณวายุส์ งานประชาสัมพันธ์ของคณะฯ ช่วยประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ เพื่อดำเนินตามแผนงานวิจัยที่ตัวเองได้ประกาศไว้ในวันคณบดีพบหน่วยงาน

ร่าง
กำหนดการกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
"ทำวิจัยสถาบันอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ"
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2549
ณ ห้องประชุม 1 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
......................................
   

    13.00 น.  ลงทะเบียน

    13.15 น. อ.ศุภวิทู  สุขเพ็ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
                   กล่าวต้อนรับทีมวิจัยสถาบันสำนักงานเลขานุการคณะ
                   มนุษยศาสตร์ (ทีมเยือน)

    13.20 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนแนะนำตัว ด้วยบรรยากาศแบบ
                   สบาย ๆ เพื่อความคุ้นเคยกัน

    13.40 น. ทีมวิจัยสถาบันสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์
                   (ทีมเหย้า) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
                    แผนงานวิจัยสถาบันของหน่วยงาน และรายละเอียดที่
                   ต้องการทราบจาก (ทีมเยือน)โดย คุณอนุวัทย์ เรืองจันทร์

      14.00 น.   แบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 2 กลุ่ม  เพื่อเล่าเรื่อง
                    “ทำวิจัยสถาบันอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ"  
                     (Storytelling) พร้อมตัวอย่างและรายละเอียด
                     สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ (ทีมเยือน)
                     และคุณภาวินี  บุตระ พร้อมรับประทานอาหาร               
                   
    14.30 น.   แต่ละกลุ่มของทีมเหย้าส่งตัวแทน เพื่อนำเสนอ
                    - สรุปขุมความรู้ (Knowledge Assets) ที่ได้จากการเล่า
                      เรื่องความสำเร็จของทีมวิจัยสถาบันสำนักงานเลขานุการ
                      คณะมนุษยศาสตร์ (ทีมเยือน)   และคุณภาวินี  บุตระ 
                      กลุ่มละประมาณ 5 นาที

     14.50 น.  ตัวแทนของทีมวิจัยสถาบันสำนักงานเลขานุการคณะ
                      มนุษยศาสตร์ (ทีมเยือน)
                     ให้ข้อเสนอแนะแก่ทีมวิจัยสถาบันสำนักงานเลขานุการ
                      คณะสหเวชศาสตร์ (ทีมเหย้า) 
 
      15.20 น.  มอบของที่ระลึกให้กับทีมวิจัยสถาบัน
                      สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ (ทีมเยือน)
                      และคุณภาวินี  บุตระ

      16.00 น.   ผู้เข้าร่วมเขียน AAR (After Action Review) 
                        และร่วมเสวนา AAR

                                       .........................................  

     
       ทีมวิทยากรกระบวนการ  กลุ่ม 1

       1. นายอนุวัทย์  เรืองจันทร์           ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย
       2. นายสมภพ   อังศุเกษตร           ทำหน้าที่เป็นคุณลิขิต  

  
      ทีมวิทยากรกระบวนการ กลุ่ม 2

      1. นางสาวสุวดี  มีมาก                  ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย
      2. นางสาวกมลพร  เซี่ยงว่อง       ทำหน้าที่เป็นคุณลิขิต

      งานนี้ผมให้คุณสิริภัสณ์ (น้องก้อย) ช่วยสำรวจจำนวนผู้เข้าร่วมให้ด้วย อยากให้บรรยากาศดูคึกคัก เลยงานนี้ผมมีการมอบรางวัลให้ด้วยสำหรับผู้ที่เข้าร่วม โดยมีการจัดฉลากในตอนช่วงท้ายของงาน

                                                                                         บอย สหเวช

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

55732

เขียน

25 Oct 2006 @ 17:32
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 16:10
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก