ทบทวนงานประจำ 4. : 23 -27 ต.ค. 49

บอย สหเวช

23  ตุลาคม 2549

    -ไปร่วมวางพวงมาลาแทนผู้ช่วยคณบดี (ดร.สุรพล ตั้งวรสิทธิชัย) เนื่องในวันปิยมหาราช ที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

24  ตุลาคม 2549

     -  ลากิจ 1 วัน เพื่อซ่อมบ้าน ช่วงบ่ายมาปฏิบัติงานที่คณะฯ ต่อ
     -  จัดเตรียมดอกไม้ให้ท่านคณบดี สำหรับงานวันสถาปนาคณะเกษตรฯ 
    -   รับเรื่องจากคณบดีเรื่อง การจัดอบรม Blog ให้กับคณาจารย์ เรียนท่านคณบดีให้เป็นวันคณบดีพบหน่วยงานย่อย จะมีความพร้อมมากกว่าวันอื่น 
     -  รับเรื่องจากคณบดีให้แจ้งเวียนทาง e-news today เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการขอรับเงินสวัสดิการของทางคณะ สำหรับผู้ที่ประสบอุทุกภัย

25  ตุลาคม 2549

        - เสนอเรื่องการขอประเมินผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งรก.เลขานุการคณะฯ ถึงมหาวิทยาลัย
       - ทำเรื่องเชิญทีมวิจัยสถาบันจากสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยฯ เพื่อทำกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ในประเด็นหัวข้อ "ทำวิจัยสถาบันอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ" กำหนดจัดงานวันที่ 27 ตุลาคม 2549
        - ประสานงานเรื่องมหกรรมจัดการความรู้กับหน่วยประกันคุณภาพ
        - มอบคุณวายุส์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายและติดบอร์ดประชาสัมพันธ์งานวิจัยสถาบันของสำนักงานเลขานุการ
        - แจ้งผลการพิจารณาความดีความชอบในการพิจารณาโบนัสของลูกจ้างชั่วคราวให้กับนิตยา  
        - มอบหมายงานและแนะนำการเป็นคุณอำนวยให้กับคุณสุวดี มอบหมายงานการทำหน้าที่เป็นคุณลิขิตให้กับคุณกมลพร และคุณสมภพ มอบหมายงานให้คุณสิริภัสณ์ สำรวจจำนวนผู้เข้าร่วมงานวิจัยสถาบัน
       - อ.ภัสสุรีย์ แจ้งเรื่องกำหนดวันคณบดีพบภาควิชารังสีเทคนิค เป็นวันที่ 7 พฤศจิกายน 49 เวลา 9.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการภาควิชารังสีเทคนิค 
      - ตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ศักยภาพเลขานุการคณะฯ กับการขับเคลื่อนนโยบายสู่ความสำเร็จ" จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ

26 ตุลาคม 2549

        - รายงานการควบคุมภายใน ในรอบปีงบประมาณ 2549
       - ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์-สารสนเทศ อ.อรัญญา 
          เสนอแนะให้มีข้อมูลงานวิจัย
       -  เตรียมงานวิจัยสถาบัน (Peer Assit) แนะนำคุณสมภพ ในการ
          ทำหน้าที่เป็นคุณลิขิต
       -  รับเรื่องคณบดีทาง e-mail เกี่ยวกับระบบท่อระบายน้ำเสีย
       -  ขอคณบดีประชุมเรื่อง ศักยภาพของเลขานุการคณะฯ ที่คณะ
           วิทยาการจัดการ
       -  รับเรื่องอ.อรัญญา เรื่อง คณบดีพบภาควิชาเทคนิคการแพทย์
           (วันที่ 14 พ.ย. 49)

27 ตุลาคม 2549

        - วิทยากรกระบวนการให้สำนักหอสมุด
        - จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน "ทำวิจัยสถาบันอย่างไรให้ประสบ
           ความสำเร็จ" ณ คณะสหเวชศาสตร์

                                                                                       บอย สหเวช
       
    

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#งานประจำ

หมายเลขบันทึก: 55728, เขียน: 25 Oct 2006 @ 16:59 (), แก้ไข: 15 Apr 2012 @ 01:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)