หากผู้นำปกครองไม่เป็น..หมู่บ้านใหญ่กลายเป็นหมู่บ้านเล็ก..หากผู้นำปกครองเป็น...หมู่บ้านจะพัฒนาเจริญรุ่งเรือง

หากผู้นำปกครองไม่เป็น..หมู่บ้านใหญ่กลายเป็นหมู่บ้านเล็ก..หากผู้นำปกครองเป็น...หมู่บ้านจะพัฒนาเจริญรุ่งเรือง

           
          ปวาปว่าเป๊อะหี่เหม่เต่อเซ
          หี่พะโดะแก๊ะหี่ชอเช

          หี่พะโด๊ะปวาปว่าเป๊อะออ            แกล๊ะหมื่อโดะตือถ่อตือลอ

          หากผู้นำปกครองไม่เป็น            หมู่บ้านใหญ่กลายเป็นหมู่บ้านเล็ก

            หากผู้นำปกครองเป็น               หมู่บ้านจะพัฒนาเจริญรุ่งเรือง

 

                ธา บทนี้สอนให้ปวาเก่อญอเรารู้ว่า พ่อแม่ หรือผู้นำต่างๆ ต้องเป็นผู้นำที่ดี มีใจกว้าง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ต้องมีความรักความเมตตา ใช้ถ้อยคำที่สุภาพ วาจาที่อ่อนโยน และมีเหตุผล ถ้าผู้นำเป็นแบบอย่างที่ดี ผู้คนต่างก็ให้ความเคารพนับถือ ยกย่องให้เกียรติ บ้านเมืองจะมีความเจริญรุ่งเรือง ผู้คนจะอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุข แต่ถ้าผู้นำไม่เป็นผู้นำที่ดี ใช้อำนาจบังคับ ข่มขู่ เอารัดเอาเปรียบผู้คน จะทำให้อยู่ในตำแหน่งดังกล่าวไม่นาน จะปกครองผู้คนไม่ได้ ทำให้เกิดความแตกแยก ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ชีวิตความเป็นอยู่ก็ไม่เป็นสุข

 

คติสอนใจ

          จงปกครองชุมชนด้วยความเป็นธรรมพูดจาอ่อนหวานและอ่อนโยน

ภาพประกอบ : อินเตอร์เน็ต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภาษากะเหรี่ยงและวัฒนธรรมประเพณีความเห็น (0)