กำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่ครับ

ทำไมคนถึงมีพฤติกรรมสุขภาพอย่างที่เป็น

ทำไมคนถึงยังสูบบุหรี่, กินอาหารไขมัน, ขับรถประมาท ฯลฯ

อธิบายอย่างฝรั่ง ไม่สามารถให้คำตอบมากนักกับปัจจัยภายในจิตใจ แต่สิ่งที่เขาทำได้คือ เน้นการสร้างปัจจัยภายนอกที่ส่งเสริมพฤติกรรมที่ดี และลดปัจจัยภายนอกที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่แย่ ผ่านกระบวนการทางสังคม ตั้งแต่การศึกษา, การออกกฎระเบียบข้อบังคับ, การสร้างสิ่งแวดล้อม, การจัดบริการสุขภาพ, การใช้กระบวนการทางสังคม

ดังนั้นจึงมีมาตรการต่างๆ  เช่น การเพิ่มภาษีบุหรี่ การห้ามโฆษณาบุหรี่ การติดฉลากส่วนข้อมูลโภชนาการอาหาร หรือการตั้งด่านสกัดจับ, ติดกล้องดักจับคนขับรถแย่ๆ เป็นต้น

เชื่อว่ามาตรการดังกล่าวช่วยลดพฤติกรรมแย่ๆ ส่งเสริมพฤติกรรมดีๆ ได้

แล้วคำอธิบายเรื่องกระบวนการที่เกิดขึ้นในใจของคนเหล่านั้นเล่า มีคำอธิบายไหม มีวิธีการจัดการกับกระบวนการในจิตใจไหม

ใช้วิชาจิตวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์ ก็จะแยกย่อยส่วนของจิตใจเป็น ความเชื่อ ทัศนคติ การให้คุณค่า ฯลฯ จากนั้นก็ทำการวิเคราะห์ศึกษาล้วงลึกว่าแต่ละส่วนทำหน้าที่อย่างไร เพื่อเอามาอธิบายพฤติกรรมของคน

แต่ผมชอบคำอธิบายกระบวนการในจิตใจโดยใช้หลักพุทธศาสนามากกว่า เพราะคิดว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวและศัพท์ที่ใช้ก็คุ้นเคยมากกว่าศัพท์ที่แปลมาจากฝรั่ง

เช่น "ทำไปเพราะขาดสติ" หรือ "ทำเพื่อให้กาย วาจา ใจ เกิดความบริสุทธิ์" หรือ "ทำแล้วได้บุญ" ฯลฯ

ผมอยากจะใช้แนวคิดทางพุทธ มาอธิบายกระบวนการในจิตใจส่งผลให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพ

จะให้ดีไปกว่านั้นอยากจะคิดให้ถึงที่สุดว่า เราจะทำอะไรได้บ้าง ด้วยฐานของแนวคิดแบบนี้ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพและลดพฤติกรรมเสี่ยง

บล๊อกนี้เป็นงานชิ้นแรกของผมบน gotoknow อยากได้คำแนะนำและความเห็นจากกัลยาณมิตรบนไซเบอร์สเปซแห่งนี้ครับ