ข่าวดีภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชนไทยในยุคโลกาภิวัฒน์  <p>         ต่อจากนี้ไปเด็กและเยาวชนไทยจะได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามในยุคโลกาภิวัฒน์ สืบเนื่องจากสานักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)  กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้ผนึกกำลังกันขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ สร้างคน สร้างสังคม สู่ความพอเพียง : การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ ตั้งแต่ป.๑ ถึง ปวช. เมื่อวันที่ ๑๖-๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ ที่ผ่ามา     </p><p>                            </p><p> (นางมัณฑนา สังขะกฤษณ์ รองปลัดกระทรวศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา)</p><p align="left">            ปรากฏผลที่ได้รับออกมาเกินความคาดหมายที่ผู้บันทึกได้ตั้งเอาไว้ ในแง่มุมเชิงวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้นั้นผู้บันทึกเองไม่มีความรู้ในด้านนี้ (ผู้บันทึกเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ในฐานะวิทยากรกระบวนการ) แต่ในด้านความมุ่งมั่นของครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่สมัครใจมาร่วมในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ในครั้งนี้เรียกได้ว่า เกินร้อย เป็นความประทับใจอย่างยิ่งของผู้บันทึกที่ได้เห็นความมี จิตสาธารณะ ของบรรดาเหล่าครูบาอาจารย์ ซึ่งทำงานกันทั้งวันอย่างหามรุ่งหามค่ำอดหลับอดนอนแต่ละกลุ่มทำงานกันถึงตีสามตีสี่ และเริ่มงานกันตั้งแต่แปดโมงเช้า ทำให้ความรู้สึกด้านลบที่เกาะกินอยู่ในใจมานานต่อพฤติกรรมของผู้ที่เป็นครูในปัจจุบัน ที่ได้รับการสั่งสมมาจากการบอกเล่าของผู้อื่น   หรือจากการอ่านสื่อต่าง ๆ ค่อย ๆ ถูกกะเทาะออกไปจนทำให้เกิดความละอายใจที่ตนเองเป็นคนมีอคติพิพากษาผู้อื่นเพียงแค่ได้รับรู้รับฟังมา ก็ขอถือโอกาสนี้ขอโทษครูบาอาจารย์ทั้งหลายด้วยนะครับ</p><p>      </p><p>                               (มุ่งมั่น และทุ่มเท)</p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal">ครูทุกคนทำงานหนัก ทำแบบน้ำไหลไฟดับ (ไฟฟ้าดับเป็นช่วง และมีน้ำรั่วลงมาจากหลังคาเนื่องจากฝนตกหนักมาก) บรรยากาศในครั้งนี้น่าจะดูเคร่งเครียดแต่กลับตรงกันข้าม เป็นบรรยากาศที่มีความเป็นมิตร มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันข้ามสายงาน ข้ามหน่วยงาน (ในการสัมมนาครั้งนี้มีครูจากสพฐ. ช่วงชั้นที่ ๑-๔ ครูอาชีวะ และครูกศน.ทั้งหมดประมาณ ๑๒๐ กว่าท่าน) ครูกลุ่มใดทำเสร็จก็จะเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มอื่น ๆ  ไม่แยกงานเขางานเรา กลุ่มเขากลุ่มเรา แม้จะมีอุปสรรคจากเครื่องไม้เครื่องมือที่ไม่เพียงพอก็แบ่งปันกันใช้ ฝนฟ้าไม่เป็นใจหลังคารั่วอย่างหนัก(เหมือนน้ำตกเลย) คุณครูก็สามารถทำงานท่ามกลางความขาดแคลนได้เป็นอย่างดี สะท้อนถึงจิตวิญญาณที่พอเพียง</p> <p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal">สาเหตุที่ทำให้คุณครูมีความกระตือรือล้น ทุมเท และร่วมแรงร่วมใจกันทำงานหนักด้วยความเพียรก็คือคุณครูทุกท่านมีเป้าหมายที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน เป็นเป้าหมายร่วมกัน เป็นเป้าหมายที่อยู่ในจิตใจของคุณครูทุกท่าน และเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณครูทุกท่านสมัครใจมาพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ในครั้งนี้ นั่นก็คือ คุณครูทุกท่านอยากทำดีเพื่อถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทุก ๆ เช้าในระหว่างรับประทานอาหารผู้บันทึกจะทักทายกับบรรดาคุณครูว่า เหนื่อยไหมครับอาจารย์ คำตอบที่ได้รับเหมือนกับจะมีการเตรียมกันมาล่วงหน้า คุณครูทุกท่านตอบไปในทำนองเดียวกันว่า เหนื่อยแต่ก็ภูมิใจที่ได้ทำให้ในหลวง ทำให้ผู้บันทึกต้องกินข้าวกับน้ำตาแห่งความปิติทุกเช้า ทำให้ไม่แปลกใจเลยที่ได้เห็นบรรยากาศการทำงานแบบเปี่ยมสุขและมีความสนุกกับการทำงาน</p> <p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p> <p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p>            </p><p>(ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ความรู้ฝังลึก” [Explicit Knowledge] )</p><p>          สำหรับผลผลิตทางวิชาการที่ได้รับจากการสัมมนาในครั้งนี้ ในมุมมองของนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเชิญมาให้ความคิดเห็นหลังจากที่แต่ละกลุ่มได้นำเสนอผลงานนั้น ในภาพรวมปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจแต่ก็ได้มีเสนอข้อพึงระวังที่สำคัญก็คือ แผนการเรียนการสอนสอน หรือกิจกรรมไม่ควรที่จะอิงกับแนวคิดทางพุทธศาสนามากเกินไป ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่เป็นสากล สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกเหล่าชน แลทุกเหล่าศาสนา ในความคิดเห็นของผู้บันทึกนั้นรู้สึกอึ้งและทึ่งในศักยภาพของคุณครูเป็นอย่างมากกับผลผลิตที่ได้มากจากช่วงเวลาเพียงแค่ไม่กี่วัน ที่สามารถในการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีการปูพื้นฐานอย่างสอดคล้องและเหมาะสมในแต่ละช่วงชั้น และมีความสอดรับในการส่งต่อของแต่ละช่วงชั้น ไม่ว่าจะเป็นวิชาใด(กลุ่มสาระ)ก็สามารถบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดีแม้แต่วิชาพละศึกษาก็ยังมีตัวอย่าง การเล่นฟุตบอลตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  </p><p>          ทีแรกก็จะบันทึกในลักษณะ AAR แต่เมื่อทบทวนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นข่าวดีของประเทศไทยมากกว่า ข่าวดีที่ว่านี้ก็คือ</p><p>          - ลูกหลานไทยจะได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามที่แฝงตัวมากับกระแสโลกาภิวัฒน์อย่างจริงจัง (เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบายหลัก คราวนี้แหละที่ครูทุกคนจะให้ความสนใจกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะผู้บริหาร)</p><p>          - ลูกหลานไทยจะรู้เท่าทันในการดำรงชีวิตท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง ได้อย่างพอเพียง มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยมีคุณธรรมนำความรู้</p><p>          - เมืองไทยยังมีครูที่มีจิตวิญาณเปี่ยมล้นในความเป็นครู และเป็นครูนักปฏิบัติที่น่าชื่นชม(ขอปรบมือดัง ๆ ให้จากใจจริง) </p><p>          - ครูเล็ก ครูน้อย (โดยเฉพาะครูบ้านนอก) ที่เป็นครูนักปฏิบัติในด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกทอดทิ้งมานานจะเข้าตากรรมการมากขึ้น มีโอกาสต่อเติมเสริมแต่งอุดมการณ์มากขึ้น</p><p>          - หากฝันฉันไม่หลอกหลอน(เป็นจริง) พระองค์ท่านคงจะทรงมีความสุขมากขึ้น</p>          จึงอยากจะเชิญชวนผู้ที่ได้มีโอกาสอ่านบันทึกนี้ร่วมขบวนการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แพร่หลายไปให้ทั่วทุกสังคมไทย และสังคมโลก โดยการลงมือปฏิบัติด้วยการเริ่มต้นจากตัวท่านเอง หากท่านลงมือปฏิบัติเสียแต่เดี๋ยวนี้ท่านจะได้รับความสุขอย่างที่ท่านไม่เคยมีมาก่อน ยัง…ยังไม่พอ หากท่านปฏิบัติทันทีท่านจะได้รับความภาคภูมิใจที่ได้เป็นคนดีมีความกตัญญูรู้คุณแผ่นดิน แต่…เดี๋ยวก่อน อย่ารอช้ารีบลงมือปฏิบัติเดี๋ยวนี้ ท่านก็จะได้เป็นคนดีในทันทีทันใด (โปรดอ่านอีกครั้งหนึ่ง) <p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal">การเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้สอนให้รู้ว่า คนเรามีความพร้อมที่จะทำความดีอยู่ตลอดเวลา  และจะทำความดีทันทีที่มีโอกาส </p>   <p>        </p>

                   (โฉมหน้าผู้ร่วมขบวนการทักทอความดี)

 

</span>