นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตรปี 2550

     วันที่ 20 ตุลาคม 2549 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้นโยบายแก่ผู้บริหารของกรมส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศ ที่ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตรชั้น 5  มีการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์และพันธกิจใหม่

     อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้กล่าวถึงคำขวัญ วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ดังนี้

 • คำขวัญ    "กรมส่งเสริมการเกษตรมีคนอยู่ทั่วทิศ  เป็นมิตรแท้เกษตรกร"
 • วิสัยทัศน์ "กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาครอบครัวเกษตรกรให้อยู่ดีมีสุข"
 • พันธกิจ มี 3 ประการคือ

          1.ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม(primary product)

          2.ส่งเสริมและพัฒนาเคหกิจเกษตร

          3.ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

 • นโยบาย มี 5 ประการคือ

          1.รู้รักสามัคคี มีความสามัคคีในองค์กรและต้องทำงานบูรณาการร่วมกับจังหวัด และ อบต.

          2.โปร่งใส

          3.ประหยัด

          4.เป็นธรรม

          5.มีประสิทธิภาพ

โดยมีแนวทางการดำเนินงานคือ

 • การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทุกตำบล
 • การดูแลอาสาสมัครเกษตรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การจัดทำแผนแม่บทชุมชน
 • การทำงานมุ่งประโยชน์ 4 อย่างคือ ทำให้เกิดความคุ้มค่า ทำงานที่มีระบบงานดีเด่น พัฒนาบุคคลากรให้ก้าวหน้าและทำงานให้ลูกค้าพึงพอใจ
 • มีการวัดผลงาน มีตัวชี้วัด
 • ทำงานเป็นทีมและบูรณาการ
 • มีการพัฒนาปัญญาอย่างต่อเนื่อง  

     การจะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติเป็นเรื่องสำคัญ  ต้องมีแนวทางปฎิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมและสามารถปฎิบัติได้จริง  และเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรซึ่งเป็นลูกค้าของกรมส่งเสริมการเกษตรให้ได้มากที่สุดต่อไป

ธุวนันท์ พานิชโยทัย

24 ต.ค. 2549

 

    

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้กรมส่งเสริมการเกษตร

คำสำคัญ (Tags)#เกษตรกร#นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร#เคหกิจเกษตร

หมายเลขบันทึก: 55450, เขียน: 24 Oct 2006 @ 08:22 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 01:26 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)