ประชุมคณะกรรมการ การจัดสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบ ม.6 ใน 8 เดือน)

pinky
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการศูนย์สอบ หัวหน้าสนามสอบและกรรมการกลางสนามสอบ

การจัดสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบ ม.6 ใน 8 เดือน)

วันพฤหัสบดีที่   21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 15.30 น.

   ณ ห้องประชุมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

*******************

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

.................................................................................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

                    2.1 การจัดสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบ ม.6 ใน 8 เดือน)

           ในการดำเนินการจัดสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบม.6 ใน 8 เดือน) สถาบันการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ให้สำนักงาน กศน. จังหวัด 76 จังหวัด และสำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร รวม 77 แห่ง ทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบบริหารจัดการสอบให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ สทศ.กำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

          การทดสอบทั้งหมด 9 ฉบับ

- ของ สทศ ใช้เวลาสอบ 2 วัน

         *วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00-14.40 น.    ( มี 6 ห้องสอบ)

         * วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00-13.40 น. ( มี 8 ห้องสอบ)

- ของ กศน. ใช้เวลาสอบ 2 วัน

         * วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00-16.30 น. ( มี 6 ห้องสอบ)

         * วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00-15.20 น. (มี 8 ห้องสอบ)

                    2.2 กำหนดสอบ/ตารางสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(จบ ม.6 ใน 8 เดือน) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556

             ตารางสอบของ สทศ. ตารางสอบ.pdf.pdf
             ตารางสอบชอง กศน. ตารางสอบ กศน.pdf

                    2. 3 บทบาทหน้าที่ของศูนย์สอบ

                            - ดูวีดีทัศน์
                            - คูมือการจัดสอบ

                    2.4 บทบาทหน้าที่ของสนามสอบ

                                      - ดูวีดีทัศน์
                                     
- คูมือการจัดสอบ

 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................           

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ(หากมี)

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

 

หมายเหตุ     กำหนดการประชุมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบความเห็น (0)