นโยบาย 10 ข้อของ รมต.สาธารณสุข เป็นนโยบายที่ดีมาก สามารถนำมาแก้ใขปัญหาสาธารณสุขในปัจจุบันนี้ได้ นโยบายดังกล่าวประกอบด้วย

 1.ให้ทุกคนรักสมัครสมานสามัคคีกัน

 2.ให้ทุกฝ่ายปรสานงาน จับเข่าคุยกันมากขึ้น โดยเฉพาะ สธ. และ สปสช.รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 3.ให้มีการกระจายอำนาจในการทำงาน

 4.ระดมสรรพกำลังจากส่วนกลางไปช่วยเหลือ 3จังหวัดภาคใต้

 5.พัฒนาโครงสร้างระบบประกันสุขภาพให้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 6.ส่งเสริมการสร้างสุขภาพนำซ่อมสุขภาพ

 7.การพัฒนาสาธารณสุขใน 3จังหวัดภาคใต้

 8.พัฒนาการวิจัยด้านสุขภาพ

 9.ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 10.สร้างวัฒนธรรมองค์กรอยู่กันแบบพี่แบบน้อง