งานวิจัยที่เป็น R2R ของภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ผ่านมามีหลายเรื่องที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ที่ผมนำมาเล่าให้ฟังครั้งนี้ เป็นการสอนผู้ป่วยประเมินความปวดหลังผ่าตัด

มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ผู้ป่วยทุกคนเตรียมใจไว้ก่อนผ่าตัดคือ อาการปวดแผล ซึ่งอาจจะปวดมากหรือปวดน้อยแล้วแต่ชนิดของการผ่าตัดหรือวิธีการระงับปวดที่จะได้รับ  ซึ่งความรุนแรงของความปวดก็เป็นสิ่งที่แพทย์หรือพยาบาลเองก็อยากจะทราบว่าผู้ป่วยปวดมากน้อยแค่ไหน เพื่อจะได้วางแผนหรือติดตามผลการรักษาให้เหมาะสมต่อไป แต่การสอนให้ผู้ป่วยประเมินอาการปวดหลังผ่าตัดนั้นมีความยุ่งยากอยู่บ้าง เพราะขณะสอนการประเมินนั้นทำก่อนการผ่าตัดซึ่งผู้ป่วยยังไม่มีอาการปวดเกิดขึ้นจริง ผู้ป่วยจึงไม่สามารถบอกระดับความปวดได้ว่าเป็นเท่าใด และผู้สอนก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าที่สอนไปผู้ป่วยเข้าใจหรือไม่ (ถ้ารอสอนหลังผ่าจะช้าเกินไป)   ดังนั้น ศศิวิมล และคณะ จึงได้ทำการศึกษาการสอนประเมินความปวดให้ผู้ป่วยก่อนผ่าตัดอย่างมีแบบแผน (ใช้ระดับคะแนน  0-10) พบว่าหลังผ่าตัดผู้ป่วยสามารถบอกคะแนนความปวดได้ดีขึ้นและบอกได้เร็วขึ้นกว่ากลุ่มที่เคยสอนแบบเดิม ปัจจุบันภาควิชาวิสัญญีฯ ได้กำหนดให้แพทย์หรือพยาบาลที่ไปเยี่ยมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดทำการสอนการประเมินความปวดและแจกเอกสารประกอบ (แผ่นพับ) ทุกราย จึงช่วยทำให้การประเมินความปวดในระยะหลังผ่าตัดทำได้ง่ายขึ้นมาก 
ข้อแนะนำ การสอนและทดสอบการประเมินความปวด ควรทำในขณะที่มีการให้น้ำเกลือหรือเจาะเลือดผู้ป่วย จะทำให้ผู้ป่วยเข้าใจได้ดีขึ้น