ผลงานการวาดภาพระบายสีและการเขียนเรียงความของเด็กและเยาวชนอำเภอมัญจาคีรีเนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

 

 

            เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ กศน.อำเภอมัญจาคีรีได้จัดนิทรรศการวันปิยมหาราช เพื่อประกอบการวางพวงมาลารำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือ ”เสด็จพ่อ ร.๕ พระมหากษัตริย์ที่รักยิ่งของชาวไทย” และเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน รวมถึงการประกวดวาดภาพระบายสีเขียงเรียงความสำหรับเด็กและเยาวชน และเพื่อสร้างจิตสำนึกความเป็นชาติ ความตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อสังคมไทยและประชาชนคนไทย

         ในการประกวดวาดภาพระบายสีและเขียนเรียงความในหัวข้อเรื่อง ”เสด็จพ่อ ร.๕ พระมหากษัตริย์ที่รักยิ่งของชาวไทย”ครั้งนี้ ผมได้ถ่ายภาพมาให้ชมกัน และได้รับคำชมจากท่านนายอำเภอมัญจาคีรี รวมทั้งได้สนทนากับท่านว่า การวาดภาพระบายสีและการเขียนเรียงความนั้นเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี รวมทั้งทำให้ได้รับความรู้ความคิดจากการไปค้นคว้าหาต้นแบบและการจินตนาการในผลงานวาดภาพระบายสีและเรียงความนั้นด้วย

             กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นเวทีหนึ่งแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ผมก็คิดว่าในโอกาสต่อไปจะเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีทุกคนได้มีโอกาสร่วมกันสร้างสรรค์เวทีแห่งการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนทุกด้านทั้งในด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะและอาชีพอีกสักหลายๆครั้ง ทั้งนี้ เพราะเด็กและเยาวชนคือ อนาคตของชาติ และเป็นหน้าที่สำคัญของครูและนักการศึกษาในการสร้างสรรค์เยาวชนครับ

เด็กและเยาวชน คือ อนาคตของชาติ

เด็กในวันนี้ จะเป็น ผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า

ร่วมกันสร้างสรรค์อนาคตที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน zzzzzความเห็น (0)