การก้าวไปสู่ความเป็นเลิศของชีวิตการงาน - GUITARS (journey)

รู้สึกตื่นเต้นที่จะลองผิดเพื่อทำถูก

การก้าวไปสู่ความเป็นเลิศของชีวิตการงาน - GUITARS (เริ่ม)

การก้าวไปสู่ความเป็นเลิศของชีวิตการงาน - GUITARS (take off)

             การทำงานในยุคนี้ จำเป็นต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ในโอกาสนี้ ขอยกสูตร “การก้าวไปสู่ความเป็นเลิศของชีวิตการงาน” คือ GUITARS ของอาจารย์วัลลภ ปิยะมโนธรรม  มาหล่อเลี้ยงใจซะหน่อย  แล้วจะรู้ว่า GUITARS นี้บรรเลงเพลงเดียวกันกับเครื่องมือ KM ที่กำลังได้รับความสนใจติดชาร์ทอยู่

             G  ย่อมาจาก Goal of life หรือ การรู้จักกำหนดเป้าหมายชีวิตของตนเอง  เป็นสิ่งแรกที่ควรทำในการพัฒนาตนเอง เพราะผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกด้าน กับ ผู้ล้มเหลวชีวิตในทุกเรื่อง ต่างกันอยู่ตรงนี้  ตรงที่ฝ่ายแรกมีเป้าหมายไว้เป็นหางเสือหรือเป็น จุดยืน จุดเดินทาง  จุดมุ่งหมายทั้งเป้าหมายกลางทางและเป้าหมายปลายทาง ไว้ก่อน 
            เป้าหมายชีวิตนี้ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ

 เป้าหมายชีวิตส่วนตัว

- รู้จักค้นหาจุดเด่นจุดด้อยของตนเอง (self - survey) ว่าธรรมชาติตัวเราสนใจ ถนัด ชอบทำอะไร และอะไรที่เราต้องทำแล้วฝืนใจเป็นประจำ ไม่สนใจที่อยากทำมันเลย 

- รู้จักขีดความสามารถของตนเอง (self – esteem or self - efficiency) ว่า เราสามารถทำอะไรกับใครได้ดี   ที่ไหน  เมื่อใด 

- รู้ว่า เราต้องการอะไรอย่างแท้จริงจากชีวิตนี้ (Self-Satisfaction) รวมทั้ง การรู้จักควบคุมอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของตนเองให้หนักแน่นและแน่วแน่ (EQ. + I.Q.)

  เป้าหมายสังคม

- รู้จักกำหนดแผนงานของตนเองว่าจะเดินทางมุ่งไปสู่ตำแหน่งใด ยศศักดิ์ ฐานะอะไร (Planning your action) การจะอยู่ในสังคมแวดล้อมใด (Your social level) และการรู้จักบริหารเวลา (Time management) เป็นต้น

           U   ย่อมาจาก Understanding WIN – WIN concept หรือที่เรียกว่า Vision หรือวิสัยทัศน์ คือ การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีสุข เราก็ได้ – เขาก็ได้ หรือรู้จักให้เพื่อได้ เข้าใจหลักการเจรจาต่อรองและไกล่เกลี่ย (philosophy of negotiation and mediation) เข้าใจถึงความต้องการของมนุษย์แล้วแบ่งปันกันได้ (Recognizing human needs then know how to finding and reaching life balance and satisfaction conclusions)

            I    ย่อมาจาก Inspiration หรือ แรงบันดาลใจ คือ ต้องรู้จักสร้างความคิดเชื่อด้วยตนเองว่า เป้าหมายที่ตนต้องการอย่างแท้จริงและชัดเจน

          มันเป็น สุขภาวะ เป็นความใฝ่ฝันของเรา จึงต้องล่าฝันนั้น ๆ มาเป็นรางวัลชีวิตของเราให้ได้

          จึงต้องเรียนรู้เทคนิคการสร้างแรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้น (self– motivation technique) และก็รู้จักค้นคิด ค้นหา สร้างสรรค์ สรรหาสิ่งที่เป็นอุปสรรค เป็น ปัญหา ให้กลับกลาย ธรรมศาสตร์ เป็น ปัญญา (Creative problem - solving) คือ กล้าคิด กล้าฝัน กล้าทำ กล้านำ กล้าสร้าง รู้สึกตื่นเต้นที่จะลองผิดเพื่อทำถูก รู้สึกอยากรู้ถึงสิ่งไม่รู้ สิ่งซึ่งยังไม่เคยทำ ว่ามันเป็นสิ่งท้าทายความสามารถของชีวิตเราอยู่ตลอดเวลา

            T   ย่อมาจาก Team Building หรือ ทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ   เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวในองค์กร  โดยสร้างทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude) ของการพึ่งพาอาศัยกัน ทักษะการสื่อสารความเข้าใจในการติดต่อ (Communication skill development) และความสามารถผลึกพลังการทำงานเป็นทีมเป็นหนึ่งเดียวกัน (Interpersonal for teamwork)

            A   ย่อมาจาก Attitude can do หรือ เราสามารถทำได้ คือ ต้องฝึกความคิดเชื่ออย่างมุ่งมั่นว่าเราสามารถฝึกหัดทำอะไรก็ได้ทั้งนั้น (Practice makes it Perfect) และเราก็สามารถทำอะไรทุกอย่างได้ เพียงแต่จะทำได้ดีมากหรือดีน้อย  ก็ยังดีกว่าไม่กล้าลงมือกระทำสักที ความที่มัวแต่คิดกลัวว่า อาจเกิดทำอะไรผิดพลาดขึ้นมา ลืมไปว่า

“คนประสบความสำเร็จในชีวิตทุกคน ล้วนแล้วแต่เคยคิดอะไรผิด ทำอะไรพลาดก่อนทั้งนั้น เพียงแต่เขารู้จักนำสิ่งผิดพลาดเหล่านั้นมาจักแก้ไข ต่างกับคนล้มเหลวในชีวิตที่เมื่อทำอะไรผิดแล้ว มักเอาแต่แก้ตัว”

              และก็ไม่เฉลียวใจเลยว่า “สิ่งใดๆ ที่เกิดขึ้นกับชีวิตนี้นั้น มันไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับความนึกคิดของตัวเราเอง”

              R   ย่อมาจาก Relationship หรือ สัมพันธภาพในการอยู่ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ชุมชน สังคม หรือสถานที่ทำงาน มนุษยสัมพันธ์ เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนไปถึงจุดลงท้าย เขาจึงว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคม ต้องสัมพันธ์กัน ผูกพันกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ชีวิตจึงจักอยู่รอด อยู่ได้ อยู่ดี

             มารักตัวเอง .. ดูแลสุขภาพตนเอง แล้วจึงรู้สึกดีต่อคนอื่นได้ ..  เอาใจใส่คนอื่นเป็น .. เกิดเป็นความสัมพันธ์ผูกพันได้หนักแน่นขึ้น (Building strong relationship)

             เพื่อการตระหนักรู้ถึง จิตวิญญาณของการบริการ คือ คอยสนใจ เอาใจใส่ และติดตามงานกัน (Building service attitude) เป็นลักษณะการรู้จักติดต่อ สื่อสาร เข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่น รวมไปถึงสิ่งซึ่งปรารถนา สิ่งซึ่งเป็นความคาดหวัง และสิ่งซึ่งเป็นความต้องการอย่างแท้จริงของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน คือ ไม่ต้องคิดแอบแฝงหรือทำอย่างฉาบฉวย คิดแต่ ประโยชน์นิยม อยู่เฉพาะหน้า ไม่สนใจวันข้างหน้าจะมี จิตนิยม หลงเหลืออยู่

               มนุษยสัมพันธ์ในที่นี้ จึงมิใช่ต้องทำหน้าไหว้หลังหลอก แต่ต้องฝึกความคิดในแง่ดี มองโลกแง่บวกให้ได้ เพราะธรรมชาติมนุษย์แต่เดิมแท้ คือ เป็นคนดีอยู่แล้ว (The nature of man is goodness) ทำอย่างไร เราจึงจะเรียนรู้จักกับคำว่า การรู้ใจ คือ การเรียนรู้นิสัยซึ่งกันและกันตลอดช่วงชีวิต (Life long learning) และรู้จัก “แลกเปลี่ยนเรียนรู้” (Knowledge sharing) รู้จักจูงใจคนอื่นให้คิดดีตาม เจรจาคนอื่นไม่ทำทราม เกิดเป็น สัมพันธภาพที่เงยงาม เป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความสุขในชีวิต คือ ความสัมพันธ์ที่งอกงามตั้งแต่เริ่มต้น จนลงท้าย ด้วยความรู้สึกดี มีใจ พึ่งพาอาศัยกัน (interpersonal relationship)

               S   ย่อมาจาก Skills และหรือ Self – Satisfaction หรือ ทักษะชีวิต ทักษะสังคม จนเกิดตระหนักรู้ถึงความพึงพอใจในชีวิต ว่าชีวิตนี้เกิดมามีอะไรให้เราได้ รับ ได้ รู้ ได้ เรียน ได้ ร่วม ได้เริ่ม อะไรมากมายเหลือคณานับ ที่ทั้ง รับเข้ามารุก (outside - in) และ รู้เพื่อประยุกต์ (inside - out) เพียงขอให้รู้จัก พอใจ พอเพียง พอดี พอแล้วอยู่ในตัวเสมอ

               หมดยุคแล้วที่ “ข้าสิแน่ ข้าเก่งอยู่คนเดียว” หรือยุค “คนไม่สนใจใคร ใครไม่ใส่ใจคน” มันต้องมาร่วมด้วยช่วยกัน จึงจะเป็นอย่างที่หวัง

               แล้วเครื่องบินก็ landing สู่สุวรรณภูมิอย่างปลอดภัย ขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจกับเที่ยวบินนี้ พบกันใหม่ไฟล์หน้าค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Expression

คำสำคัญ (Tags)#สคส.#expression#แนวคิดดีๆ

หมายเลขบันทึก: 55173, เขียน: 19 Oct 2006 @ 20:54 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เม เม้
IP: xxx.158.4.198
เขียนเมื่อ 

ความฝันเกิดขึ้นทุกวันและทุกเวลา แต่จะทำให้เป็นจริงหรือการลงมือทำนี้สิค่ะ เป็นเรื่องยาก อยู่ที่ใจเราว่าอยากทำมันจริงๆหรือเปล่า

หนูเองก็มีความฝันเยอะมาก แต่บางครั้งก็เป็นฝันที่เลื่อนลอย เพราะสิ่งที่ฝันมันคงไม่มีทางเกิดขึ้นจริง แต่ไม่เป็นไรหรอกค่ะบางครั้งความฝันมันช่วยให้เรามีชีวิตที่อยู่ต่อไปได้อีกวันก็ได้.....