แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว

          กิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนา ทางด้านร่างกาย  สังคม  อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา  อีกทั้งมุ่งเสริมสร้างเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักเข้าใจตนเอง สร้างจิตสำนึกในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
         แผนการจัดการเรียนรู้ที่นำเสนอนี้เป็นอีกแนวทางเลือกหนึ่ง ซึ่งครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เห็นว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนครู ในการเขียนแผนการสอน เชิญดูที่นี่ค่ะ Lionhttp://gotoknow.org/file/chuanpis/File+lesson+one.pdf