องค์กรแห่งความสุขสร้างได้


                            

                              การอดทนต่อความคิดบางอย่างที่ต่างกับเรา

                              ขัดเกลาให้เรายึดตัวเองเป็นศูนย์กลางน้อยลง 

                                     

                    

                                       ภาพโดย อาจารย์ ดร. ยุวนุช ทินนะลักษณ์

       

หากเปรียบเทียบองค์กรคือร่างกายมนุษย์  บุคลากรไม่ว่าทำหน้าที่ส่วนใดของร่างกายล้วนแล้วแต่มีส่วนสำคัญผลักดันให้ร่างกายมีชีวิตอยู่อย่างเป็นปกติสุข  หากแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเจ็บป่วยหรือบกพร่องทำให้ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติหรือจิตใจที่สถิตย์อยู่ในร่างกายปราศจากความสุขเบิกบานในการทำงานตามหน้าที่แล้ว องค์กรที่เปรียบเช่นมนุษย์นั้นก็ไม่สามารถมีชีวิตและเจริญเติบโตงอกงามทางร่างกายและจิตวิญญาณได้เลย  คำเปรียบเปรยที่ว่าองค์กรคือมนุษย์ ก็จะกลายเป็นว่าองค์กรคือเครื่องจักรหรือหุ่นยนต์ที่ทุกคนมีหน้าที่โดยอัตโนมัติผลิตผลงานออกมา ไม่มีความผูกพัน ไม่มีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกัน ไม่มีความทุ่มเทเสียสละ และเมื่อมีภัยหรือวิกฤติการณ์ใด ๆ เข้ามา  ต่างคนต่างพร้อมที่จะทิ้งร้างองค์กรแห่งนั้นให้เหลือเพียงซากปรักหักพัง และเหลือไว้เพียงชื่อในอดีต

 

การทำหน้าที่วิทยากร/กระบวนกรของผู้เขียนจึงได้นำเสนอแนวคิด Human KM by Enneagram and Happy Ba Creation หรือการจัดการความรู้ด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์โดยใช้ศาสตร์นพลักษณ์และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการสร้างพื้นที่ความสุข ซึ่งทำให้มองเห็นว่ากลุ่มคนที่มีโลกทัศน์ใกล้เคียงกันจะมองพื้นที่ความสุขคล้ายคลึงกันและใช้ภาษาเดียวกันออกแบบพื้นที่ความสุขที่พวกเขาต้องการออกมา และเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มคนที่มีโลกทัศน์แตกต่างกัน ความต้องการที่จะสร้างพื้นที่ความสุขก็จะแตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างกันเป็นเพียงกระบวนการและกระบวนทัศน์ แต่เชื่อว่าเป้าหมายเดียวกันคือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในองค์กร

           

                                    

                       

                                 ภาพโดย อาจารย์ ดร. ยุวนุช ทินนะลักษณ์

 

ในที่นี้ ผู้เขียน (อาจารย์ ดร. ยุวนุช ทินนะลักษณ์ และศิลา ภูชยา) ขอสรุปการจัดกิจกรรมในวงเสวนา Happy Ba ที่ไปทำให้กับองค์กรต่าง ๆ โดยแบ่งเป็นสองส่วนที่เชื่อมโยงกันและมีพื้นฐานที่อาจกล่าวได้ว่ามาจากรากแห่งการเห็นความสำคัญของมนุษย์ และตระหนักว่ามนุษย์เรานั้นมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้มีคุณค่าสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้

 

ส่วนแรก เป็นการใช้เครื่องมือพัฒนาจิตวิญญาณ (Spiritual Development) ที่มีชื่อว่า Self Mandala  ของ Virginia Satir เพื่อการบริหาร พัฒนาตนเอง (Self Management) ที่คนสมัยใหม่สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย จากพื้นฐานรูปแบบตะวันตก มีความเป็นสากล และในขณะเดียวกันวิทยากรได้พยายามเชื่อมโยงนำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งประณีตขึ้นในแนวทางตะวันออกที่มุ่งสู่การบรรลุความจริงทั้งหมดของสรรพสิ่ง เกิดความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นระหว่าง ความรู้ ความจริง ความดี ความงาม และ ความสุขและอิสรภาพ

เน้น การเติมองค์ประกอบของความสุขในมิติต่างๆ

 

ส่วนที่สอง เป็นการเชื่อมการพัฒนาธรรมชาติภายในของตนเอง จากการรู้ตัว รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่นโดยการพัฒนาจิตวิญญาณเป็นความสุขที่เกิดจากปัญญา (Wisdom)  เข้ากับการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อร่วมสร้าง องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace – Happy 8) ตามแนวทางการส่งเสริมของ สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยการใช้ การจัดการความรู้ - Knowledge Management ในแนวทางที่ศาสตราจารย์ Ikujiro Nonaka ใช้คำว่า Practical Wisdom – ปัญญาปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด การจัดการความรู้อย่างเป็นองค์รวมทั้งหมด Human KM – Total KM ซึ่ง สถาบันการจัดการความรู้เพื่อสังคม(สคส.)เป็นผู้ริเริ่มและส่งเสริมแนวทางนี้

เน้น ความสุขจากการสังเกต และ การสร้างพื้นที่ความสุข

 

พื้นที่ความสุขมีปลายทางเดียวกันคือความสุขสำเร็จร่วมของสมาชิกภายในองค์กร ในขณะที่กระบวนการสร้างพื้นที่ความสุขนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดที่องค์กรควรเอื้อให้เกิดการแบ่งปันความดี ความงามร่วมกันโดยอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าองค์กรใด ๆ ควรเปิดทางให้สมาชิกทุกคนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ (sense of ownership) และเปิดโอกาสให้เจ้าขององค์กรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือใหญ่ตามตำแหน่งหน้าที่ของตนได้ โดยอย่าปิดกั้นอิสระทางความคิด ความรู้สึกและการแสดงออก  ในบางครั้ง บางสถานการณ์ ความผิดถูกไม่สำคัญเท่ากับความรู้สึกมีส่วนร่วม สิ่งที่กล่าวมานี้ เริ่มขึ้นด้วยใจของเราเองที่เปิดกว้างขึ้นมองเห็นความแตกต่างของผู้คนในเชิงสร้างสรรค์ ดังคำกล่าวที่ให้ไว้แล้วข้างต้นการอดทน การมีขันติ เปิดใจให้กว้างขวางช่วยลดมานะ อัตตาตัวตนให้เบาบางลง แล้ววันหนึ่งจะเข้าถึงจุดที่ว่าไม่มีตัวเรา ไม่มีตัวเขา เพราะโลกของเรา หรือโลกของเขา แต่ละคนล้วนสร้างขึ้นมาเป็นเปลือกห่อหุ้มตนเองไว้ปกปิดความไม่มีอะไร

รายละเอียดเนื้อหาส่วนใหญ่และภาพกิจกรรมประกอบเนื้อหาอยู่ใน Happy Ba e Book ที่จะเผยแพร่ทาง Gotoknow เร็ว ๆ นี้ค่ะ 

 

                                   ขอบพระคุณทุกท่านที่มาเยือนค่ะ                     

             

หมายเลขบันทึก: 551624เขียนเมื่อ 24 ตุลาคม 2013 09:25 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 ตุลาคม 2013 09:27 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (13)

สุดยอดมากๆครับ

รออ่านครับ...

- สนใจ "กระบวนการ" สร้างพื้นที่แห่งความสุข ร่วมกัน ค่ะ

- จะคอยติดตาม นะคะ

Happy Ba หน้าฝนค่ะอาจารย์นพลักษณ์ ๑๐ รักษาตัวดี ๆ อย่าให้เป็นหวัดนะคะ

อาจารย์ขจิตคะ รออ่านผ่าน G2K อยู่เหมือนกันค่ะ อิอิ อาจารย์จันงานเยอะมาก ๆ เกรงใจจัง

สวัสดีค่ะ คุณ Joy รออ่าน Happy Ba ebook ที่จะเผยแพร่ทาง G2K เร็ว ๆ นี้นะคะ 

-สวัีสดีครับ

-รอติดตามอ่านครับ

-ขอบคุณครับ

รออ่านฉบับสมบูรณ์อยู่นะครับ  พี่สาว 

ลุ่มลึก  รอ ๆ ๆ ๆ ๆ ค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี