จากการรับหน้าที่สอนเด็กปฐมวัยซึ่งมีปัญหามากมายนื่องจากนักเรียนเขียนหนังสือไม่ได้ มีปัญหาเรื่องการพัฒนาการทางด้านทักษะ(การเขียน)เพราะนักเรียนมีพัฒนาการทางร่างกายไม่พร้อมจึงแก้ปัญหาให้เด็กได้ออกกำลังกายโดยใช้กล้ามเนื้อแขน มือ นิ้ว ทุกๆวัน ก่อนนักเรียนขะฝึกเขียนครูจะให้เล่นโดยใช้มือ กำ-แบ ซ้ำกันหลายๆครั้งวันละ 20 ครั้งและให้นักเรียนฝึกระบายสีรูปภาพทุกวันทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านให้นักเรียนฝึกลีลามือเขียนเส้นแบบต่างๆและตัวอักษรตามรอยปะ เมื่อนักเรียนมีพัฒนาการพร้อมก็ให้เขียนตามครูโดยครูจะเขียนตัวอย่างให้ก่อนและเมื่อนักเรียนมีพัฒนาการพร้อมจะสามารถเขียนได้ แต่มีนักเรียนบางคนยังไม่สามารถเขียนได้เพราะพัฒนาการร่างกายทางกล้ามเนื้อยังไม่พร้อมจึงต้องใช้เวลาในการฝึกมากในที่สุดนักเรียนจะเขียนได้