ขั้นตอนที่ 1 : การติดตั้ง ruby
คำสั่งที่ใช้
# yum install ruby ruby-libs ruby-devel irb rdoc

click >> ตัวอย่าง