สรุปรวมแนวข้อสอบ การอบรมวิชาว่าความ ภาคทฤษฎี รุ่นที่30-40 เรื่อง องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๕๐)

ดร.ปฐพร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

32/10 . รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติให้นักการเมืองที่มีตำแหน่งใดบ้างเป็นกรรมการสรรหาองค์กรอิสระได้ คำตอบ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

32/13. องค์กร อัยการ มิใช่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

34/9 . องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มีวาระการดำรงตำแหน่งนานที่สุด คือ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

36/5. กรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีการดำรงตำแหน่งได้วาระเดียว

38/10 . บุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

คือ ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

39/5 กรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีองค์กรอิสระที่มีจำนวนกรรมการและวาระการดำรงตำแหน่งมากที่สุดและนานที่สุด คือ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

39/13 ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามความหมายของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (กฎหมาย ปปง.) ได้แก่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือฐานฟอกเงิน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปฐพร ตวิษาประกิตความเห็น (0)