ห้องสมุดฟรี เป็นนโยบายหรือคำสั่ง, ข้อมูลเทียบระดับฯที่น่าสนใจ, วิธีทำให้ขาดสอบน้อย-เพิ่มสนามสอบเทียบฯสูงสุด-ผีดึงงบฯ, ใบรับรองแพทย์แบบไหน, SAR56, แฟ้มประสบการณ์

สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 7 เรื่องดังนี้

.

. . . . 1. วันที่ 17 ก.ย.56 คุณศิริวรรณ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ กศน.อ.ราชสาส์น ถามในหน้าเฟซบุ๊คผม ว่า การสมัครสมาชิกห้องสมุดประชาชนฟรี ไม่เสียค่าธรรมเนียม เป็นนโยบายของสำนักหรือว่าเป็นคำสั่งจากสำนัก

. . . . . . ผมตอบว่า เป็นหนังสือราชการซักซ้อมความเข้าใจจากสำนักฯ ที่ต้องปฏิบัติตาม


.

.

. . . . 2. วันเดียวกัน ( 17 ก.ย.) ท่าน อ.นิตยา สถาบัน กศน.ภาคกลาง โทร.มาให้ผมเขียนบทความไปลงวารสารออนไลน์ของสถาบัน กศน.ภาคกลาง
ผมเขียนบทความเรื่อง ทำอย่างไรหลักสูตรท้องถิ่นจึงจะมีความหมายต่อชีวิตและชุมชน ส่งไป

.

. . . . 3. วันที่ 19 ก.ย.56 ผมเข้าร่วมสัมมนาการดำเนินการเทียบระดับฯสูงสุดฯของ จ.พระนครศรีอยุธยา ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส โดยมีท่าน ผอ.กลุ่มพัฒนา กศน. เป็นวิทยากร ได้รับทราบข้อมูลที่น่าสนใจ เช่น

. . . . . . 1) การเทียบระดับ ม.ต้น ม.ปลาย แบบเดิม จะเปิดอีกรุ่นเดียว เพื่อเก็บตก ต้องพยายามเก็บตกให้ผ่านให้หมด ถ้าครั้งนี้ไม่ผ่าน สิ่งที่สะสมไว้ต้องทิ้งไปเลย ถ้าเปลี่ยนไปเทียบระดับฯขั้นสูงสุดฯ ต้องไปเริ่มต้นใหม่ ( หลังจากรุ่นต่อไปนี้ การเทียบระดับแบบเดิมจะเหลือเฉพาะการเทียบระดับประถมเท่านั้น )
. . . . . . 2) การเทียบระดับฯสูงสุดฯครั้งต่อไปนี้ คิดไว้ว่าจะให้ประชาสัมพันธ์+รับสมัครในเดือน ต.ค.-พ.ย. และปฐมนิเทศในเดือน ธ.ค.56 แต่ยังไม่แน่เพราะถ้าปฐมนิเทศเดือน ธ.ค. ( นับเดือนที่ปฐมนิเทศเป็นเดือนที่ 1 ของ 8 เดือน ) ก็ต้องสอบครั้งที่ 1 ปลายเดือน ก.พ.ถึงต้นเดือน มี.ค. กำลังรอคำตอบจาก สทศ.ว่าพร้อมจะจัดสอบช่วงนั้นหรือไม่
. . . . . . 3) ผู้ที่ "คาดว่า" จะไม่จบในรุ่น 1/56 นี้ สามารถสมัครเข้ารุ่น 2/56 ได้เลย ค่าสมัครสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเป็นรุ่นที่ 2 ขึ้นไปนี้ 750 บาท ( ที่ลดหย่อนค่าลงทะเบียนของคนเก่าเหลือ 750 บาท นี้ เฉพาะการเทียบระดับฯขั้นสูงสุดฯเท่านั้น ส่วนเทียบระดับแบบเดิมยัง 1,500 บาทเท่าเดิม )
. . . . . . 4) การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนครูที่ปรึกษา ให้รอคำตอบจากกรมบัญชีกลางก่อน ส่วนการเบิกค่าตอบแทนกรรมการประเมินภาคประสบการณ์เบิกจ่ายได้แล้ว แต่งบประมาณของแต่ละแห่งไม่มีแล้ว ส่วนกลางจะพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณปี 57 มาให้เป็นค่าประเมินภาคประสบการณ์ครั้งที่ 1/56
. . . . . . 5) กศน.อำเภอใดที่ไม่ได้เป็นศูนย์เทียบระดับฯ และประสงค์จะเป็นศูนย์เทียบระดับ ให้เสนอเรื่องผ่านการพิจารณาของจังหวัดส่งไป
. . . . . . 6) การสมัครเทียบระดับฯ ต้องสมัครด้วยตนเอง ไม่ให้ผู้อื่นสมัครแทน
. . . . . . 7) รายการสายใย กศน. เรื่องการเทียบระดับฯสูงสุดฯ ( การประเมินภาคประสบการณ์ ) เลื่อนจากวันที่ 16 เป็นวันที่ 2 4 ก.ย.56 เพราะวันที่ 16 ติดการถ่ายทอดสดงานประเทศไทยพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
. . . . . . 8) เป้าหมายการรับสมัครเทียบระดับฯปี งปม.57 คือ 15 คนต่อครู กศน.ตำบล 1 คน ( นับรวมคนรุ่น 1/56 ที่ลงทะเบียนต่อในรุ่น 2/56 ด้วย )
. . . . . . 9) การประเมินภาคประสบการณ์ในแต่ละวิชา ให้มีกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ( ไม่เกิน 5 คน ) ถ้าค่าประเมินมีน้อยให้จ่ายน้อยกว่าคนละ 100 บาท/วิชา

.

. . . . 4. เนื่องจาก จ.พระนครศรีอยุธยา มีปัญหา ผู้เรียนเทียบระดับฯขั้นสูงสุดฯ ขาดสอบภาคทฤษฎีจำนวนมากแต่ อ.วังน้อย รับสมัครผู้เรียนได้ค่อนข้างมาก และผู้เรียนขาดสอบเพียง 14 % น้อยกว่าอำเภออื่นใน จ.พระนครศรีอยุธยาท่านรอง ผอ.สนง.กศน.จ.พระนครศรีอยุธยา จึงให้ กศน.อ.วังน้อย สรุปเทคนิควิธีการ เพื่อให้อำเภออื่นพิจารณาปรับใช้ อ.วันทนา จะระ ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอวังน้อย สรุปเทคนิควิธีการ ( ผมนำไปเผยแพร่ในเฟซบุ๊คเมื่อ 22 ก.ย.56 ) ดังนี้

. . . . . . 1) สร้างความเข้าใจ ความชัดเจน ในเรื่องนโยบายเทียบระดับฯขั้นสูงสุด ให้กับคณะครู กศน.อำเภอวังน้อยทุกคน เช่นเรื่องประเภทกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะยกระดับการศึกษา
. . . . . . 2) วางแผนประชาสัมพันธ์ เจาะกลุ่มเป้าหมายที่มีความประสงค์ในการเรียนต่ออย่างแท้จริง โดยใช้ข้อมูลจาก "ระบบฐานข้อมูลความต้องการทางการศึกษาฯ ที่สำรวจไว้ ตรวจหาบุคคลที่ยังไม่จบ ม.6 ที่เป็น ผู้นำ ผู้ที่ทำงานโรงงาน อสม. อื่นๆ ที่สามารถเสียค่าใช้จ่ายได้โดยไม่เดือนร้อน ( ผู้เรียนชำระค่าสมัครครบถ้วนทุกคน )
. . . . . . 3) คณะครูทุกท่านให้ความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด ช่วยกันหาผู้เรียนร่วมกัน ลงพื้นที่รับสมัครผู้เรียนถึงบ้านและชี้แจงวิธีการเรียนอย่างชัดเจน
. . . . . . 4) คัดเลือกครูที่ปรึกษา ที่เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับของผู้เรียน
. . . . . . 5) ปฐมนิเทศชี้แจงระบบ ขั้นตอนต่าง ๆ แก่ผู้เรียน ร่วมกับ กศน.อ.บางปะอิน ( กศน.อ.วังน้อย ไม่ได้เป็นศูนย์ฯเทียบระดับฯ ) ตอบข้อซักถามทุกอย่างให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจ
. . . . . . 6) จัดตั้งองค์กรนักศึกษาเทียบระดับฯขั้นสูงสุดฯ เพื่อประสานความเคลื่อนไหวของการดำเนินงาน
. . . . . . 7) ผู้เรียนบางท่านเอื้อเฟื้อเพื่อนๆในกลุ่ม ช่วยนำข้อมูลต่างๆ มาให้เพื่อนๆ ผู้เรียนทุกคนมีความสามัคคี คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีมาก เพราะต้องการจบไปพร้อมๆกัน
8) คณะครู กศน.อำเภอวังน้อย จัดการพบกลุ่มเพื่อสรุปเนื้อหา ติวเข้มในแต่ละรายวิชา

. . . . . . วันที่ 23 ก.ย.56 คุณ ลูกเสือทรงพล กาละ ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ โพสท์ต่อข้อความนี้ ในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบ ว่า การจัดให้มาสอบในตัวจังหวัดแค่สนามเดียว เป็นสาเหตุที่มาสอบกันน้อยด้วย หนทางแต่ละอำเภอมาจังหวัดใกล้ซะเมื่อไร
ผมโพสท์ตอบว่า เรื่องสนามสอบน้อยก็เป็นสาเหตุหนึ่ง แต่ถ้ามีจำนวนผู้เข้าสอบเกิน
1,000
คน หรือมีเหตุผลความจำเป็น ให้เสนอ สทศ.เพิ่มสนามสอบได้นะ ( ถ้า สทศ. ให้เพิ่ม กศน.ก็เพิ่มตาม ยึดสนามสอบของ สทศ.เป็นหลัก ) ครั้งที่ผ่านมา บางจังหวัดเขาก็ประสานงานเพิ่มสนามสอบได้ เช่น จ.เชียงใหม่ มีสนามสอบตั้งหลายแห่ง ( จำไม่ค่อยได้ว่า 6 หรือ 8 สนามสอบ )
. . . . . . แต่ ทาง สทศ.และ กศน. ก็ระมัดระวัง เพราะถ้าคณะกรรมการดำเนินการสอบเป็นคนภายในอำเภอก็มักจะปล่อยใหบอกข้อสอบกัน มีการถ่ายเอกสาร/ถ่ายภาพข้อสอบเก็บไว้ ถ้าแบ่งสนามย่อยเกินไปจะมีปัญหานี้ และถ้าเพิ่มสนามสอบมากจะต้องใช้กรรมการมากกว่าสนามสอบน้อย ( เช่น สมมุติว่า 1 สนาม มีกรรมการกลาง 8 คน พอแยกเป็น 2 สนาม กรรมการกลางแห่งละ 4 คนไม่พอ จำนวนห้องสุดท้ายแต่ละวิชาก็อาจเพิ่ม 1 ห้อง และมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ) งบประมาณอาจไม่พอ

. . . . . . วันเดียวกัน ( 23 ก.ย.) คุณ Kitisak Yuanklang โพสท์ต่อข้อความ ถามผม ว่า กรณีที่มีนักศึกษาสมัครทั้งหมด 18 คน แต่เวลาเก็บเงินค่าสมัคร 1500 บาท มีนักศึกษาจ่ายเพียง 10 คน ที่เหลืออีก 8 คนไม่จ่ายและก็ไม่มาสอบ เงินที่เหลืออีก 8 คน จะต้องนำมาส่งหรือไม่
. . . . . . ผมตอบว่า ผมฟันธงคำตอบนี้ไม่ได้ รู้แต่ว่าเป็นช่องทางที่ไม่ค่อยดี เพราะเราได้รับงบประมาณค่าหัวมาหมดแล้วทุกคน ถ้าปล่อยไปก็อาจจะเป็นช่องทางให้มีนักศึกษาผีเพื่อดึงงบประมาณค่าหัวอีก

.

. . . . 5. วันที่ 25 ก.ย.56 ผมไปเป็นวิทยากรการอบรมโครงการการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตาม อัธยาศัยกึ่งโฮมสคูลเพื่อคนพิการ ของ สนง.กศน.จ.อ่างทอง ในหัวข้อ การจัด กศน.สำหรับคนพิการ ตามหลักสูตรการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 / การจัดทำแผน IEP ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

.

. . . . 6. วันเดียวกัน ( 25 ก.ย.) ผมร่วมโพสท์ตอบคำถามคุณกิตติมา ครู กศน.ตำบล กศน.อ.เขาสวนกวาง ที่ถามสมาชิกในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบ ว่า ใบรับรองแพทย์ ที่ใช้สอบครูผู้ช่วย จะต้องเป็นของรัฐบาลเท่านั้นหรือเปล่า เอาคลินิกไปสมัครเค้าบอกให้เอาของรัฐบาลมา

. . . . . . ผมตอบว่า ใบรับรองแพทย์จะเป็นแบบไหน ให้ดูในประกาศรับสมัคร ตามประกาศรับสมัครของ กศน. ระบุว่า "4.7 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549"
ถ้ากำหนดแค่นี้ ก็ขอให้เป็นใบรับรองของ "แพทย์" แท้ ไม่ใช่หมอเถื่อน เท่านั้น คำว่าแพทย์แท้ หมายถึง" แพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม" โดยในใบรับรองแพทย์ ให้ระบุเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์คนนั้นไว้เป็นหลักฐาน ด้วย
. . . . . . และถึงแม้ว่า ประกาศรับสมัครของบางแห่งจะระบุว่า" ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ... ..." คำว่าสถานพยาบาลของรัฐ ก็ไม่ได้แปลว่าโรงพยาบาลของรัฐอย่างเดียวนะ แต่หมายความรวมถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ คลีนิคในเครือข่ายประกันสังคมที่อยู่ในเครือข่ายโรงพยาบาลของรัฐ ด้วย ( ใบรับรองแพทย์ต้องใช้ของจริง คือฉบับจริง ไม่ใช่ฉบับถ่ายเอกสาร )

.

. . . . 7. วันที่ 21 ก.ย.56 ผมโพสท์เผยแพร่เอกสารที่น่าสนใจในเฟซบุ๊ค ดังนี้

. . . . . . 7.1 แฟ้มประกอบการประเมินภาคประสบการณ์ในการเทียบระดับฯสูงสุด
. . . . . . . . . .7.1.1 แบบฟอร์มการทำแฟ้ม ( กรอกข้อมูลเป็นตัวอย่างแล้วบางส่วน ) ขอบคุณ คุณอาคม จันตะนี กศน.ต.บางโพธิ์เหนือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ผู้จัดทำ
. . . . . . . . . . . . . . - ไฟล์สกุล .pdf http://www.bangphonua.com/private_folder/Compared_levels/Binder1.pdf
. . . . . . . . . . . . . . - ไฟล์สกุล .doc http://www.bangphonua.com/private_folder/Compared_levels/Mor_6.docx
. . . . . . . . . .7.1.2 แนวทางการจัดทำแฟ้มประกอบการประเมินภาคประสบการณ์ เทียบระดับขั้นสูงสุดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
. . . . . . . . . . . . . . http://203.172.142.88/webnfe/index.php?option=com_contentview=articleid=35942

. . . . . . 7.2 แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ( SAR ) ฉบับปรับปรุง ส.ค.56
. . . . . . . . .- ไฟล์สกุล .doc https://dl.dropboxusercontent.com/u/109014048/SAR56.doc
. . . . . . . . . - ไฟล์สกุล .pdf https://dl.dropboxusercontent.com/u/109014048/SAR56.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การทำงานของ เอกชัย กศน. อ. ผักไห่

คำสำคัญ (Tags)#sar#ประเมิน#เทียบระดับ#ใบรับรองแพทย์#ห้องสมุดฟรี#แฟ้มประสบการณ์

หมายเลขบันทึก: 549332, เขียน: 26 Sep 2013 @ 13:49 (), แก้ไข: 29 Sep 2013 @ 14:28 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 5, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

แวะมาให้กำลังใจในการทำงานค่ะ

เขียนเมื่อ 

 

       ..... ตามมาให้กำัลังใจ นะคะ ..... ขอบคุณมากๆ ค่ะ

เขียนเมื่อ 

...ชื่นชมค่ะตอบได้ชัดเจนทุกเรื่องนะคะ...ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

มีประโยชน์มากเลยครับ

ชัดเจนมากๆ

ใครไม่ทราบสามารถอ่านแล้วเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยครับ

ขอบคุณมากครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณค่ะ