ห้องสมุดฟรี เป็นนโยบายหรือคำสั่ง, ข้อมูลเทียบระดับฯที่น่าสนใจ, วิธีทำให้ขาดสอบน้อย-เพิ่มสนามสอบเทียบฯสูงสุด-ผีดึงงบฯ, ใบรับรองแพทย์แบบไหน, SAR56, แฟ้มประสบการณ์

สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 7 เรื่องดังนี้

.

. . . . 1. วันที่ 17 ก.ย.56 คุณศิริวรรณ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ กศน.อ.ราชสาส์น ถามในหน้าเฟซบุ๊คผม ว่า การสมัครสมาชิกห้องสมุดประชาชนฟรี ไม่เสียค่าธรรมเนียม เป็นนโยบายของสำนักหรือว่าเป็นคำสั่งจากสำนัก

. . . . . . ผมตอบว่า เป็นหนังสือราชการซักซ้อมความเข้าใจจากสำนักฯ ที่ต้องปฏิบัติตาม


.

.

. . . . 2. วันเดียวกัน ( 17 ก.ย.) ท่าน อ.นิตยา สถาบัน กศน.ภาคกลาง โทร.มาให้ผมเขียนบทความไปลงวารสารออนไลน์ของสถาบัน กศน.ภาคกลาง
ผมเขียนบทความเรื่อง ทำอย่างไรหลักสูตรท้องถิ่นจึงจะมีความหมายต่อชีวิตและชุมชน ส่งไป

.

. . . . 3. วันที่ 19 ก.ย.56 ผมเข้าร่วมสัมมนาการดำเนินการเทียบระดับฯสูงสุดฯของ จ.พระนครศรีอยุธยา ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส โดยมีท่าน ผอ.กลุ่มพัฒนา กศน. เป็นวิทยากร ได้รับทราบข้อมูลที่น่าสนใจ เช่น

. . . . . . 1) การเทียบระดับ ม.ต้น ม.ปลาย แบบเดิม จะเปิดอีกรุ่นเดียว เพื่อเก็บตก ต้องพยายามเก็บตกให้ผ่านให้หมด ถ้าครั้งนี้ไม่ผ่าน สิ่งที่สะสมไว้ต้องทิ้งไปเลย ถ้าเปลี่ยนไปเทียบระดับฯขั้นสูงสุดฯ ต้องไปเริ่มต้นใหม่ ( หลังจากรุ่นต่อไปนี้ การเทียบระดับแบบเดิมจะเหลือเฉพาะการเทียบระดับประถมเท่านั้น )
. . . . . . 2) การเทียบระดับฯสูงสุดฯครั้งต่อไปนี้ คิดไว้ว่าจะให้ประชาสัมพันธ์+รับสมัครในเดือน ต.ค.-พ.ย. และปฐมนิเทศในเดือน ธ.ค.56 แต่ยังไม่แน่เพราะถ้าปฐมนิเทศเดือน ธ.ค. ( นับเดือนที่ปฐมนิเทศเป็นเดือนที่ 1 ของ 8 เดือน ) ก็ต้องสอบครั้งที่ 1 ปลายเดือน ก.พ.ถึงต้นเดือน มี.ค. กำลังรอคำตอบจาก สทศ.ว่าพร้อมจะจัดสอบช่วงนั้นหรือไม่
. . . . . . 3) ผู้ที่ "คาดว่า" จะไม่จบในรุ่น 1/56 นี้ สามารถสมัครเข้ารุ่น 2/56 ได้เลย ค่าสมัครสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเป็นรุ่นที่ 2 ขึ้นไปนี้ 750 บาท ( ที่ลดหย่อนค่าลงทะเบียนของคนเก่าเหลือ 750 บาท นี้ เฉพาะการเทียบระดับฯขั้นสูงสุดฯเท่านั้น ส่วนเทียบระดับแบบเดิมยัง 1,500 บาทเท่าเดิม )
. . . . . . 4) การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนครูที่ปรึกษา ให้รอคำตอบจากกรมบัญชีกลางก่อน ส่วนการเบิกค่าตอบแทนกรรมการประเมินภาคประสบการณ์เบิกจ่ายได้แล้ว แต่งบประมาณของแต่ละแห่งไม่มีแล้ว ส่วนกลางจะพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณปี 57 มาให้เป็นค่าประเมินภาคประสบการณ์ครั้งที่ 1/56
. . . . . . 5) กศน.อำเภอใดที่ไม่ได้เป็นศูนย์เทียบระดับฯ และประสงค์จะเป็นศูนย์เทียบระดับ ให้เสนอเรื่องผ่านการพิจารณาของจังหวัดส่งไป
. . . . . . 6) การสมัครเทียบระดับฯ ต้องสมัครด้วยตนเอง ไม่ให้ผู้อื่นสมัครแทน
. . . . . . 7) รายการสายใย กศน. เรื่องการเทียบระดับฯสูงสุดฯ ( การประเมินภาคประสบการณ์ ) เลื่อนจากวันที่ 16 เป็นวันที่ 2 4 ก.ย.56 เพราะวันที่ 16 ติดการถ่ายทอดสดงานประเทศไทยพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
. . . . . . 8) เป้าหมายการรับสมัครเทียบระดับฯปี งปม.57 คือ 15 คนต่อครู กศน.ตำบล 1 คน ( นับรวมคนรุ่น 1/56 ที่ลงทะเบียนต่อในรุ่น 2/56 ด้วย )
. . . . . . 9) การประเมินภาคประสบการณ์ในแต่ละวิชา ให้มีกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ( ไม่เกิน 5 คน ) ถ้าค่าประเมินมีน้อยให้จ่ายน้อยกว่าคนละ 100 บาท/วิชา

.

. . . . 4. เนื่องจาก จ.พระนครศรีอยุธยา มีปัญหา ผู้เรียนเทียบระดับฯขั้นสูงสุดฯ ขาดสอบภาคทฤษฎีจำนวนมากแต่ อ.วังน้อย รับสมัครผู้เรียนได้ค่อนข้างมาก และผู้เรียนขาดสอบเพียง 14 % น้อยกว่าอำเภออื่นใน จ.พระนครศรีอยุธยาท่านรอง ผอ.สนง.กศน.จ.พระนครศรีอยุธยา จึงให้ กศน.อ.วังน้อย สรุปเทคนิควิธีการ เพื่อให้อำเภออื่นพิจารณาปรับใช้ อ.วันทนา จะระ ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอวังน้อย สรุปเทคนิควิธีการ ( ผมนำไปเผยแพร่ในเฟซบุ๊คเมื่อ 22 ก.ย.56 ) ดังนี้

. . . . . . 1) สร้างความเข้าใจ ความชัดเจน ในเรื่องนโยบายเทียบระดับฯขั้นสูงสุด ให้กับคณะครู กศน.อำเภอวังน้อยทุกคน เช่นเรื่องประเภทกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะยกระดับการศึกษา
. . . . . . 2) วางแผนประชาสัมพันธ์ เจาะกลุ่มเป้าหมายที่มีความประสงค์ในการเรียนต่ออย่างแท้จริง โดยใช้ข้อมูลจาก "ระบบฐานข้อมูลความต้องการทางการศึกษาฯ ที่สำรวจไว้ ตรวจหาบุคคลที่ยังไม่จบ ม.6 ที่เป็น ผู้นำ ผู้ที่ทำงานโรงงาน อสม. อื่นๆ ที่สามารถเสียค่าใช้จ่ายได้โดยไม่เดือนร้อน ( ผู้เรียนชำระค่าสมัครครบถ้วนทุกคน )
. . . . . . 3) คณะครูทุกท่านให้ความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด ช่วยกันหาผู้เรียนร่วมกัน ลงพื้นที่รับสมัครผู้เรียนถึงบ้านและชี้แจงวิธีการเรียนอย่างชัดเจน
. . . . . . 4) คัดเลือกครูที่ปรึกษา ที่เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับของผู้เรียน
. . . . . . 5) ปฐมนิเทศชี้แจงระบบ ขั้นตอนต่าง ๆ แก่ผู้เรียน ร่วมกับ กศน.อ.บางปะอิน ( กศน.อ.วังน้อย ไม่ได้เป็นศูนย์ฯเทียบระดับฯ ) ตอบข้อซักถามทุกอย่างให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจ
. . . . . . 6) จัดตั้งองค์กรนักศึกษาเทียบระดับฯขั้นสูงสุดฯ เพื่อประสานความเคลื่อนไหวของการดำเนินงาน
. . . . . . 7) ผู้เรียนบางท่านเอื้อเฟื้อเพื่อนๆในกลุ่ม ช่วยนำข้อมูลต่างๆ มาให้เพื่อนๆ ผู้เรียนทุกคนมีความสามัคคี คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีมาก เพราะต้องการจบไปพร้อมๆกัน
8) คณะครู กศน.อำเภอวังน้อย จัดการพบกลุ่มเพื่อสรุปเนื้อหา ติวเข้มในแต่ละรายวิชา

. . . . . . วันที่ 23 ก.ย.56 คุณ ลูกเสือทรงพล กาละ ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ โพสท์ต่อข้อความนี้ ในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบ ว่า การจัดให้มาสอบในตัวจังหวัดแค่สนามเดียว เป็นสาเหตุที่มาสอบกันน้อยด้วย หนทางแต่ละอำเภอมาจังหวัดใกล้ซะเมื่อไร
ผมโพสท์ตอบว่า เรื่องสนามสอบน้อยก็เป็นสาเหตุหนึ่ง แต่ถ้ามีจำนวนผู้เข้าสอบเกิน
1,000
คน หรือมีเหตุผลความจำเป็น ให้เสนอ สทศ.เพิ่มสนามสอบได้นะ ( ถ้า สทศ. ให้เพิ่ม กศน.ก็เพิ่มตาม ยึดสนามสอบของ สทศ.เป็นหลัก ) ครั้งที่ผ่านมา บางจังหวัดเขาก็ประสานงานเพิ่มสนามสอบได้ เช่น จ.เชียงใหม่ มีสนามสอบตั้งหลายแห่ง ( จำไม่ค่อยได้ว่า 6 หรือ 8 สนามสอบ )
. . . . . . แต่ ทาง สทศ.และ กศน. ก็ระมัดระวัง เพราะถ้าคณะกรรมการดำเนินการสอบเป็นคนภายในอำเภอก็มักจะปล่อยใหบอกข้อสอบกัน มีการถ่ายเอกสาร/ถ่ายภาพข้อสอบเก็บไว้ ถ้าแบ่งสนามย่อยเกินไปจะมีปัญหานี้ และถ้าเพิ่มสนามสอบมากจะต้องใช้กรรมการมากกว่าสนามสอบน้อย ( เช่น สมมุติว่า 1 สนาม มีกรรมการกลาง 8 คน พอแยกเป็น 2 สนาม กรรมการกลางแห่งละ 4 คนไม่พอ จำนวนห้องสุดท้ายแต่ละวิชาก็อาจเพิ่ม 1 ห้อง และมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ) งบประมาณอาจไม่พอ

. . . . . . วันเดียวกัน ( 23 ก.ย.) คุณ Kitisak Yuanklang โพสท์ต่อข้อความ ถามผม ว่า กรณีที่มีนักศึกษาสมัครทั้งหมด 18 คน แต่เวลาเก็บเงินค่าสมัคร 1500 บาท มีนักศึกษาจ่ายเพียง 10 คน ที่เหลืออีก 8 คนไม่จ่ายและก็ไม่มาสอบ เงินที่เหลืออีก 8 คน จะต้องนำมาส่งหรือไม่
. . . . . . ผมตอบว่า ผมฟันธงคำตอบนี้ไม่ได้ รู้แต่ว่าเป็นช่องทางที่ไม่ค่อยดี เพราะเราได้รับงบประมาณค่าหัวมาหมดแล้วทุกคน ถ้าปล่อยไปก็อาจจะเป็นช่องทางให้มีนักศึกษาผีเพื่อดึงงบประมาณค่าหัวอีก

.

. . . . 5. วันที่ 25 ก.ย.56 ผมไปเป็นวิทยากรการอบรมโครงการการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตาม อัธยาศัยกึ่งโฮมสคูลเพื่อคนพิการ ของ สนง.กศน.จ.อ่างทอง ในหัวข้อ การจัด กศน.สำหรับคนพิการ ตามหลักสูตรการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 / การจัดทำแผน IEP ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

.

. . . . 6. วันเดียวกัน ( 25 ก.ย.) ผมร่วมโพสท์ตอบคำถามคุณกิตติมา ครู กศน.ตำบล กศน.อ.เขาสวนกวาง ที่ถามสมาชิกในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบ ว่า ใบรับรองแพทย์ ที่ใช้สอบครูผู้ช่วย จะต้องเป็นของรัฐบาลเท่านั้นหรือเปล่า เอาคลินิกไปสมัครเค้าบอกให้เอาของรัฐบาลมา

. . . . . . ผมตอบว่า ใบรับรองแพทย์จะเป็นแบบไหน ให้ดูในประกาศรับสมัคร ตามประกาศรับสมัครของ กศน. ระบุว่า "4.7 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549"
ถ้ากำหนดแค่นี้ ก็ขอให้เป็นใบรับรองของ "แพทย์" แท้ ไม่ใช่หมอเถื่อน เท่านั้น คำว่าแพทย์แท้ หมายถึง" แพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม" โดยในใบรับรองแพทย์ ให้ระบุเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์คนนั้นไว้เป็นหลักฐาน ด้วย
. . . . . . และถึงแม้ว่า ประกาศรับสมัครของบางแห่งจะระบุว่า" ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ... ..." คำว่าสถานพยาบาลของรัฐ ก็ไม่ได้แปลว่าโรงพยาบาลของรัฐอย่างเดียวนะ แต่หมายความรวมถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ คลีนิคในเครือข่ายประกันสังคมที่อยู่ในเครือข่ายโรงพยาบาลของรัฐ ด้วย ( ใบรับรองแพทย์ต้องใช้ของจริง คือฉบับจริง ไม่ใช่ฉบับถ่ายเอกสาร )

.

. . . . 7. วันที่ 21 ก.ย.56 ผมโพสท์เผยแพร่เอกสารที่น่าสนใจในเฟซบุ๊ค ดังนี้

. . . . . . 7.1 แฟ้มประกอบการประเมินภาคประสบการณ์ในการเทียบระดับฯสูงสุด
. . . . . . . . . .7.1.1 แบบฟอร์มการทำแฟ้ม ( กรอกข้อมูลเป็นตัวอย่างแล้วบางส่วน ) ขอบคุณ คุณอาคม จันตะนี กศน.ต.บางโพธิ์เหนือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ผู้จัดทำ
. . . . . . . . . . . . . . - ไฟล์สกุล .pdf http://www.bangphonua.com/private_folder/Compared_levels/Binder1.pdf
. . . . . . . . . . . . . . - ไฟล์สกุล .doc http://www.bangphonua.com/private_folder/Compared_levels/Mor_6.docx
. . . . . . . . . .7.1.2 แนวทางการจัดทำแฟ้มประกอบการประเมินภาคประสบการณ์ เทียบระดับขั้นสูงสุดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
. . . . . . . . . . . . . . http://203.172.142.88/webnfe/index.php?option=com_contentview=articleid=35942

. . . . . . 7.2 แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ( SAR ) ฉบับปรับปรุง ส.ค.56
. . . . . . . . .- ไฟล์สกุล .doc https://dl.dropboxusercontent.com/u/109014048/SAR56.doc
. . . . . . . . . - ไฟล์สกุล .pdf https://dl.dropboxusercontent.com/u/109014048/SAR56.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การทำงานของ เอกชัย กศน. อ. ผักไห่ความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

แวะมาให้กำลังใจในการทำงานค่ะ

เขียนเมื่อ 

 

       ..... ตามมาให้กำัลังใจ นะคะ ..... ขอบคุณมากๆ ค่ะ

เขียนเมื่อ 

...ชื่นชมค่ะตอบได้ชัดเจนทุกเรื่องนะคะ...ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

มีประโยชน์มากเลยครับ

ชัดเจนมากๆ

ใครไม่ทราบสามารถอ่านแล้วเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยครับ

ขอบคุณมากครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณค่ะ

หมายเลขบันทึก

549332

เขียน

26 Sep 2013 @ 13:49
()

แก้ไข

29 Sep 2013 @ 14:28
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 5, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก