รายงานไม่สด HR Northeast Forum 2006 (2)

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ท่าน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เสนอแนวคิดไล่ล่าหาความเป็นเลิศด้วยทฤษฎี 8K ของจีระ และ 8H ตามแนวคิดของคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมสมัยนั้น ประกอบด้วย

ทฤษฎี 8K ได้แก่

 1. ทุนมนุษย์ (Human Capital)
 2. ทุนทางความรู้ ทักษะ และทัศนคติ (Talented Capital)
 3. ทุนทางปัญญา (Intellectual Capital)
 4. ทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Capital)
 5. ทุนทางจริยธรรม (Ethical Capital)
 6. ทุนแห่งความสุข (Happiness Capital)
 7. ทุนทางสังคม (Social Capital)
 8. ทุนแห่งความยั่งยืน (Sustainable Capital)

ทฤษฎี 8H ได้แก่

 1. Heritage (มรดก) รากฐานของชีวิต Sustainable Capital: ทุนแห่งความยั่งยืน
 2. Head: สมอง (คิดเป็น คิดดี) Intellectual Capital: ทุนทางปัญญา
 3. Hand: มืออาชีพ Talent Capital: ทุนทางความรู้ ทักษะ และทัศนคติ
 4. Heart: จิตใจที่ดี Ethical Capital: ทุนทางจริยธรรม 
 5. Health: สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ Digital Capital: ทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 6. Home: บ้านและครอบครัว Human Capital: ทุนมนุษย์
 7. Happiness: การดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข Happiness Capital: ทุนแห่งความสุข 
 8. Harmony: ความปรองดองสมานฉันท์ Social Capital: ทุนทางสังคม สิ่งที่ท่านอาจารย์เสนอประเด็นสุดท้ายคือ ต้องทำงานแบบ network - Link and Learn

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสำคัญ (Tags)#การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หมายเลขบันทึก: 54904, เขียน: 17 Oct 2006 @ 11:24 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
ขอขอบคุณ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แน่นเพียบเลยค่ะ
เขียนเมื่อ 

 Computer เยี่ยมเลยท่านรอง

 8 K หรือ Cap

 8 H

 เก็บมาจากท่าน คนดอย ปูนแก่งคอย แถม 2S คือ Show and Share หรือ Share and Show