การให้เหตุผลทางคลินิกกิจกรรมบำบัด ในผู้รับบริการ Colles fracture (RHUMBA & SMART)

GALE :)
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ในบทความก่อนหน้านี้ได้พูดถึงเรื่องของหลัก และกระบวนการให้เหตุผลทางคลินิกโดยใช้ ABCD และ FEAST ไปแล้ว สำหรับบทความนี้จะนำความรู้ที่ได้เรียนรู้จากห้องเรียนเรื่องของ หลักการให้เหตุผลทางคลินิกโดยใช้ RHUMBA และ SMART มาต่อยอดความรู้ โดยนำมาใช้กับในกรณีศึกษาที่ได้ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกในภาคเรียนที่ผ่านมา โดยสามารถศึกษารายละเอียดกรณีศึกษาได้ ที่นี่

RHUMBA

Relevant/related (ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง) ผู้รับบริการได้รับการวินิจฉัยคือ Colles fracture บาดเจ็บบริเวณแขนซ้าย ส่งผลให้จำกัดการเคลื่อนไหวข้อต่อบริเวณข้อมือและนิ้วมือ โดยสามารถแจกแจงปัญหาได้ดังนี้

 • Performance areas
  • Clothing care ไม่สามารถซักผ้า รีดผ้า และซ่อมแซมเสื้อผ้าได้ด้วยตนเอง
  • Cleaningไม่สามารถทำความสะอาดบ้านได้ เช่น ถูบ้าน เป็นต้น
 • Performance components
  • Range of motionมีการจำกัดการเคลื่อนไหวบริเวณข้อมือและมือ ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้สุดช่วง
  • Strength ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจากการวัดแรงบีบน้อยกว่าค่ามาตรฐานในคนปกติ
  • Endurance ความทนทานในการทำกิจกรรมไม้หนีบน้อยกว่าในข้างขวา และแสดงอาการล้า
  • Fine coordination ความคล่องแคล่วในการทำงานของมือน้อยกว่าค่ามาตรฐานในคนปกติ

How long (ระยะเวลาในการรักษา) ระยะเวลาในการรักษาผู้รับบริการประมาณ 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง และมีการให้ Home program ร่วมด้วย

Understandable/anyone read & knows(สิ่งที่ผู้รับบริการรู้และเข้าใจ) ผู้รับบริการมีความรู้และความเข้าใจในอาการของโรค ได้แก่

 • รับรู้ถึงความเจ็บป่วยของตนเอง
 • ปัญหาของผู้รับบริการในด้านต่างๆ โดยผู้รับบริการไม่สามารถกำมือได้สุดช่วงการเคลื่อนไหว บกพร่องด้านการรับความรู้สึกบริเวณที่มีพยาธิสภาพ รวมถึงความแข็งแรง ความทนทาน และความคล่องแคล่วในการทำงานของมือน้อยกว่าปกติในค่ามาตรฐาน
 • การตั้งเป้าประสงค์ร่วมกัน โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้รับบริการร่วมด้วย
 • การให้การรักษาฟื้นฟู และการให้ Home program แก่ผู้รับบริการ

Measurable (สิ่งที่ผู้บำบัดวัดได้ว่ามีความก้าวหน้าทางการรักษา)

 • ผู้รับบริการมีช่วงการเคลื่อนไหวไม่สุดช่วง
 • ผู้รับบริการมีกำลังกล้ามเนื้อน้อยกว่าค่ามาตรฐานในคนปกติ
 • ผู้รับบริการมีความทนทาน สามารถบีบไม้หนีบได้ 15 ตัว
 • ผู้รับบริการมีความคล่องแคล่วของกล้ามเนื้อมือ 5.20 นาที

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวัดเป็นเครื่องมือมาตรฐาน รวมถึงใช้เวลาเป็นเครื่องมือในการวัดด้วย

Behavioral/something seen or heard(พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป) ผู้รับบริการมีความเชื่อว่าหากทนต่อความเจ็บปวดในการเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวมาก จะทำให้สามารถเคลื่อนไหวและกำมือได้มากขึ้น ส่งผลให้เกิดการทำพฤติกรรมหรือการแสดงออกต่อความเจ็บปวดที่มากกว่าปกติ และส่งผลต่อความก้าวหน้าในการรักษา จึงมีการให้ความรู้ที่ถูกต้อง รวมถึงการให้ home program และระยะเวลาที่เหมาะสมแก่ผู้รับบริการ

Achievable (สิ่งที่ผู้บำบัดทำได้สำเร็จ)

 • สามารถทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตได้อย่าง Independence
 • ผู้รับบริการมีช่วงการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น 5 องศา
 • ผู้รับบริการมีกำลังกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น 2 kg.
 • ผู้รับบริการมีความทนทานเพิ่มขึ้น สามารถบีบไม้หนีบได้เพิ่มขึ้นจาก 15 เป็น 20 ตัว
 • ผู้รับบริการมีความคล่องแคล่วของกล้ามเนื้อมือเพิ่มขึ้นจาก 5.20 เป็น 4 นาที

 

SMART

Significant (สิ่งที่มีนัยสำคัญของการเปลี่ยนแปลง) หลังจากทำการรักษาฟื้นฟู พบว่าผู้รับบริการมีความสามารถเพิ่มขึ้นในการเคลื่อนไหวข้อต่อบริเวณข้อมือ และนิ้วมือ

Measurable (เครื่องมือที่ใช้วัด)

 • Goniometer เพื่อวัดช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อบริเวณข้อมือ และนิ้วมือ
 • Hand dynamometer (Grip and pinch strength) เพื่อวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือ
 • Graded pinch exercise ใช้เพื่อการรักษาฟื้นฟูและประเมินความทนทานในการทำกิจกรรมของผู้รับบริการ
 • Groove pegboard test เพื่อประเมินความคล่องแคล่วในการทำงานของมือของผู้รับบริการ

Achievable(ความสำเร็จ)

 • สามารถทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตได้อย่าง Independence
 • ผู้รับบริการมีช่วงการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น 5 องศา
 • ผู้รับบริการมีกำลังกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น 2 kg.
 • ผู้รับบริการมีความทนทานเพิ่มขึ้น สามารถบีบไม้หนีบได้เพิ่มขึ้นจาก 15 เป็น 20 ตัว
 • ผู้รับบริการมีความคล่องแคล่วของกล้ามเนื้อมือเพิ่มขึ้นจาก 5.20 เป็น 4 นาที

Relates(เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการรักษาอย่างไร) การใช้หลักการ Active & passive stretching, Prolong stretching และ Joint manipulation เพื่อเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหว ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของผู้รับบริการ และการปรับ ประยุกต์กิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้รับบริการ เพื่อส่งเสริมให้สามารถนำกลับไปทำในบริบทของผู้รับบริการได้

Time-limited (ระยะเวลาเป็นข้อจำกัดหรือเป็นอุปสรรคหรือไม่ ผู้รับบริการมีปัญหาในด้านการเดินทางมาโรงพยาบาลเพื่อทำการฟื้นฟู เนื่องจากระยะทางและการเดินทางไม่สะดวก ส่งผลให้ไม่ได้รับการรักษาฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง ระยะเวลาในการรักษาน้อยซึ่งส่งผลถึงความก้าวหน้าในการรักษา

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทักษะการให้เหตุผลทางคลินิกความเห็น (0)